Komisje

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

 • Przewodniczący: Dr hab. inż. Wojciech Jagusiak, Prof. UR
 • Dr hab. Paweł Nosal - Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
 • Prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec
 • Prof. dr hab. Ewa Ptak
 • Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • Dr hab. inż. Piotr Micek, Prof. UR
 • Dr inż. Tomasz Schwarz
 • Dr inż. Joanna Kania-Gierdziewicz - przedstawiciel „ZNP”
 • Dr hab. inż. Urszula Kaczor - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Wydziałowa Komisja ds. Nauki jest organem pomocniczym Dziekana i Rady Wydziału. Do jej podstawowych zadań należy:

 • Opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania w przewodzie doktorskim zgodnie z Procedurą przeprowadzania przewodu doktorskiego
 • Opiniowanie kandydatury promotora, promotora pomocniczego (o ile taki wniosek zostanie złożony) w przewodzie doktorskim zgodnie z Procedurą przeprowadzania przewodu doktorskiego
 • Opiniowanie kandydatury w przewodzie doktorskim zgodnie z Procedurą powoływania i odwoływania promotora pomocniczego w przewodach doktorskich i określania jego zadań
 • Opracowanie i aktualizacja kryteriów i zasad punktowej oceny dorobku naukowego jednostek Wydziału w związku z podziałem środków finansowych
 • Rozpatrywanie wniosków w konkursie na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych przez młodych pracowników nauki oraz doktorantów Wydziału w oparciu o Regulamin Senackiej Komisji ds. Nauki
 • Organizowanie seminarium naukowego poświęconego rozliczeniu zadań i wydatkowania środków z dotacji celowej na realizację badań naukowych przez młodych pracowników nauki oraz doktorantów
 • Opiniowanie wniosków młodych pracowników nauki zatrudnionych w Jednostkach Wydziału ubiegających się o stypendia w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego dla Pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zgodnie z Regulaminem WFS
 • Opiniowanie procedur oraz inne działania pomocnicze podejmowane na wniosek Dziekana lub Rady Wydziału.

Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Rozwoju

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Józef Bieniek
 • Dr hab. Paweł Nosal - Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
 • Prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec
 • Dr hab. inż. Piotr Micek, Prof. UR
 • Dr inż. Piotr Niedbała
 • dr n. wet. Marek Tischner
 • Dr inż. Joanna Kania-Gierdziewicz - przedstawiciel „ZNP”
 • Dr hab. inż. Krzysztof Pawlak - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Wydziałowa Komisja ds. Organizacji i Rozwoju jest organem pomocniczym Dziekana i Rady Wydziału.
Do jej podstawowych zadań należy:

 • Opiniowanie i przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów, które są związane z funkcjonowaniem i planami rozwojowymi Wydziału
 • Analizowanie i przygotowanie dokumentów dotyczących koncepcji rozwoju i organizacji Wydziału
 • Opiniowanie zasadności powoływania nowych jednostek organizacyjnych Wydziału o charakterze naukowo-dydaktycznym
 • Opiniowanie strategii rozwoju Wydziału oraz okresowa ocena jej wykonania
 • Przewodniczący Komisji jest członkiem Senackiej Komisji Organizacyjno-Statutowej
 • Komisja wykonuje również inne zadania zlecone przez Dziekana lub Radę Wydziału

Wydziałowa Komisja Konkursowa dla Asystentów, Adiunktów i Wykładowców
 • Przewodniczący: Dr hab. inż. Piotr Micek, Prof. UR
 • Dr hab. Paweł Nosal - Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
 • Prof. dr hab. inż. Józef Bieniek
 • Dr hab. inż Anna Hrabia, Prof. UR
 • Dr hab. inż. Urszula Kaczor
 • Dr hab. inż. Marcin Lis
 • Kierownik Jednostki Organizacyjnej

Wydziałowa Komisja Konkursowa dla Asystentów, Adiunktów i Wykładowców jest organem pomocniczym Dziekana i Rady Wydziału. Do jej podstawowych zadań należy:

 • Merytoryczna oceniana dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata
 • Ocena kwalifikacji kandydatów na podstawie kryteriów określonych w konkursie
 • Komisja może zasięgać opinii kierownika wnioskującej jednostki organizacyjnej i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
 • W sprawach dyskusyjnych Komisja podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów
 • Sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji
 • Lomisja wykonuje również inne zadania zlecone przez Dziekana lub Radę Wydziału

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 • Przewodnicząca: Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
 • Dr hab. Paweł Nosal - Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
 • Prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec
 • Prof. dr hab. Ewa Ptak
 • Dr hab. inż. Piotr Micek, Prof. UR
 • Dr hab. Sławomir Kornaś
 • Dr hab. inż. Maciej Murawski
 • Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz - jednocześnie przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
 • Dr inż. Joanna Pokorska

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich nie będących Profesorami jest organem pomocniczym Dziekana i Rady Wydziału. Do jej podstawowych zadań należy:

 • Opracowaniem wytycznych do ubiegania się o awanse naukowe (otwarcie przewodu doktorskiego, wszczęcie przewodu habilitacyjnego, ubiegania się o tytuł profesora oraz o stanowiska profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego)
 • Przeprowadzanie okresowej oceny nauczycieli akademickich Wydziału w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej
 • Doraźna ocena działalności pracowników naukowych stosownie do potrzeb
 • Ocena zgodności prowadzonych zajęć z dorobkiem naukowym pracowników Wydziału
 • Komisja wykonuje również inne zadania zlecone przez Dziekana lub Radę Wydziału

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich

 • Przewodnicząca: Dr hab. Edyta Molik
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman - Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • Dr hab. inż. Krzysztof Pawlak - jednocześnie przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • Dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar
 • Dr hab. Jacek Nowicki
 • Dr hab. Artur Osikowski
 • Dr Agnieszka Grzegorzewska
 • Dr inż. Joanna Kania-Gierdziewicz
 • Dr Jerzy Kowal
 • Dr inż. Olga Lasek
 • Dr Andrzej Ochrem
 • Dr Zenon Podstawski
 • Dr Małgorzata Szczęsna
 • Mgr Kinga Kowalik - przedstawiciel doktorantów
 • Weronika Kozdęba - przedstawiciel studentów

Z głosem doradczym:

 • Dr Stanisław Orlicki - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich jest organem pomocniczym Dziekana i Rady Wydziału. Do jej podstawowych zadań należy:

 • Sporządzanie wytycznych do opracowania planów studiów i programów nauczania,
 • Przygotowywanie materiałów do tworzenia bądź likwidacji kierunków studiów, specjalności i przedmiotów/modułów,
 • Modernizacja programów kształcenia i opracowywanie nowych programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
 • Opracowywanie i wdrażanie procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia na Wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów kształcenia, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta,
 • Opracowywanie metod poprawy mobilności studentów,
 • Opracowywanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego,
 • Coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia,
 • Analiza wyników oceny jakości kształcenia zawartych w raporcie przygotowanym przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • Ustalanie zasad obliczania godzin dydaktycznych,
 • Komisja wykonuje również inne zadania zlecone przez Dziekana lub Radę Wydziału.

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. Ewa Ptak
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Zapletal
 • Dr hab. inż. Jarosław Kański
 • Dr hab. inż. Danuta Wrońska
 • Dr hab. inż. Małgorzata Gumułka
 • Dr hab. inż. Sławomir Kornaś
 • Dr inż. Agnieszka Otwinowska-Mindur
 • Dr inż. Alicja Satoła
 • Dr inż. Stanisław Łapiński

Z głosem doradczym:

 • Karolina Wicherek - przedstawiciel studentów
 • Mgr Anna Wyrobisz-Papiewska - przedstawiciel doktorantów

Wydziałowa Komisja ds. Praktyk Studenckich

 • Przewodniczący: Dr hab. inż. Ryszard Tuz
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman - Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Popek
 • Dr hab. inż. Marcin Lis
 • Dr hab. Edyta Molik
 • Dr hab. Anna Wójtowicz
 • Dr Olga Lasek
 • Dr Ewa Ocłoń
 • Dr inż. Magdalena Pieszka
 • Adrian Czokało - przedstawiciel studentów
 • Dr inż. Justyna Żychlińska-Buczek - przedstawiciel „ZNP”
 • Mgr inż. Anna Kosiek - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Wydziałowa Komisja ds. Praktyk Studenckich jest organem pomocniczym Dziekana i Rady Wydziału. Do jej podstawowych zadań należy:

 • Koordynowanie działań związanych z organizacją praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów
 • Opiniowanie zakresu i nadzór nad przebiegiem praktyk studenckich
 • Ocena wiedzy zdobytej przez studentów na praktykach

Wydziałowa Komisja Budżetowa

 • Przewodnicząca: Prof. dr hab. Ewa Ptak
 • Dr hab. Paweł Nosal - Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
 • Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski
 • Prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec
 • Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • Dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar
 • Dr hab. inż. Andrzej Węglarz
 • Mgr Beata Majka
 • Dr inż. Joanna Kania-Gierdziewicz - przedstawiciel „ZNP”
 • Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Wydziałowa Komisja Budżetowa jest organem pomocniczym Dziekana i Rady Wydziału. Do jej podstawowych zadań należy:

 • Opiniowanie rocznego planu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Dziekana i Pełnomocnika ds. Finansowo-Administracyjnych Wydziału
 • Opiniowanie poziomu i struktury kosztów, wydatków oraz przychodów w przekroju poszczególnych Jednostek Organizacyjnych Wydziału
 • Wyrażanie opinii o stopniu wykorzystania środków finansowych przez Jednostki Organizacyjne Wydziału
 • Doskonalenie zapisów regulaminu gospodarki finansowej oraz programu naprawczego dla Jednostek Organizacyjnych
 • Przekazywanie niezbędnych informacji o pracach Senackiej Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej
 • Komisja wykonuje również inne zadania zlecone przez Dziekana lub Radę Wydziału

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • Przewodnicząca: Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • Dr hab. Paweł Nosal - Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
 • Dr hab. inż Anna Hrabia, Prof. UR
 • Dr hab. inż. Wojciech Jagusiak, Prof. UR
 • Dr hab. inż. Piotr Micek, Prof. UR
 • Dr hab. inż. Magdalena Socha
 • Dr inż. Katarzyna Kirsz
 • Dr inż. Joanna Pokorska
 • Dr Olga Lasek - przedstawiciel „ZNP”
 • Mgr inż. Maria Kwaśniewska - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń jest organem pomocniczym Dziekana i Rady Wydziału. Do jej podstawowych zadań należy:

 • Opiniowanie rankingu wniosków o Nagrodę Rektora za działalność naukową oraz dydaktyczną i organizacyjną w oparciu o ustalone wcześniej kryteria
 • Opracowywanie propozycji podziału przyznanych Wydziałowi na ten cel środków finansowych
 • Ocena i weryfikacja wniosków Pracowników Wydziału o Medale i Odznaczenia państwowe
 • Dbałość o uhonorowanie pracowników Wydziału kończących pracę na Uczelni
 • Komisja wykonuje również inne zadania zlecone przez Dziekana lub Radę Wydziału

Wydziałowa Komisja ds. Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
 • Dr inż. Stanisław Łapiński - przedstawiciel nauczycieli akademickich
 • Mgr inż. Maria Kwaśniewska - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Mgr Beata Majka - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Mgr inż. Anna Kosiek - NSZZ „Solidarność”
 • dr inż. Joanna Kania-Gierdziewicz - przedstawiciel „ZNP”

Wydziałowy Zespół ds. Promocji Wydziału

 • Przewodnicząca: Dr hab. inż. Magdalena Socha
 • Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
 • Dr hab. inż. Dorota Maj
 • Dr hab. Edyta Molik
 • Dr inż. Marta Basiaga
 • Dr Bogusława Długosz
 • Dr Agnieszka Grzegorzewska
 • Dr Ewa Drąg-Kozak
 • Dr Dominika Kułaj
 • Dr Olga Lasek
 • Kamil Linek - przedstawiciel studentów

Do podstawowych zadań należy:

 • Prezentacja oferty dydaktycznej Wydziału w szkołach średnich
 • Współpraca ze szkołami poprzez organizowanie na Wydziale wykładów i warsztatów dla uczniów
 • Współpraca w realizacji wspólnych projektów badawczych ze szkołami średnimi, z którymi Wydział podpisał umowy o współpracy
 • Promocja oferty kształcenia na stronach internetowych Wydziału i na portalach społecznościowych
 • Organizacja imprez plenerowych promujących ofertę dydaktyczno-naukową Wydziału oraz Uczelni (Dni Otwarte UR, Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców, Pikniki naukowe i in.)
 • Promocja Wydziału podczas imprez związanych z rolnictwem i produkcją zwierzęcą (np. konkursy, zawody jeździeckie, wystawy zwierząt hodowlanych itp.)
 • Aktywizowanie pracowników Wydziału i studentów do współodpowiedzialności za wizerunek Wydziału i Uczelni

Wydziałowa Komisja Likwidacyjna

 • Przewodniczący: Dr hab. inż. Andrzej Węglarz
 • Mgr inż. Maria Kwaśniewska
 • Małgorzata Miodek

Zakres zadań:

 • Opiniowanie wniosków w zakresie likwidacji składników majątkowych będących w użytkowaniu wydziałowych jednostek organizacyjnych

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 • Przewodnicząca: Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz
 • Dr hab. inż. Ryszard Tuz
 • Dr hab. inż. Andrzej Węglarz
 • Dr hab. inż. Danuta Wrońska
 • Dr Joanna Kania-Gierdziewicz (jednocześnie przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego)
 • Mgr inż. Anna Kosiek (jednocześnie przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)
Strona Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR