Laboratoria Katedry Biotechnologii Zwierząt

Laboratorium Badań Samców i Mrożenia Nasienia

Laboratorium przeprowadza wszechstronne badania dotyczące przydatności samców do rozrodu. W szczególności zajmuje się badaniem klinicznym samców, pobieraniem, ocenią i kriokonserwacją nasienia. Analizą i optymalizacja wykorzystania rozpłodowego samców w stadach produkcyjnych i hodowlanych.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • ocena przydatności samców do rozrodu
 • analiza żywotności, defragmentacji DNA i morfologii nasienia samców pod mikroskopem w systemie SCA (Sperm Class Analizer)
 • pobieranie nasienia od samców na sztuczna pochwę, ocena jego przydatności do inseminacji, rozrzedzenie i podział na porcje inseminacyjne
 • mrożenie nasienia z przeznaczeniem do inseminacji

Laboratorium do Kaniulacji i Infuzji Dokomorowych

W laboratorium przeprowadzane są infuzje do III komory mózgu owiec hormonów peptydowych i steroidowych, ich analogów oraz antagonistów lub agonistów. Celem badań jest określenie sezonowych zmian w aktywności neuroendokrynnej podwzgórza owiec oraz różnic w wydzielaniu do osocza krwi wybranych hormonów metabolicznych, płciowych i melatoniny. Doświadczenia mają również na celu określenie mechanizmów odpowiedzialnych za transport substancji przez barierę krew-mózg w warunkach spoczynku i aktywności rozrodczej owiec.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • infuzje do III komory mózgu
 • pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego
 • pobieranie krwi, pozyskiwanie osocza i surowicy

Laboratorium Laparoskopii i Ultrasonografii

W laboratorium laparoskopii i ultrasonografii wykonywane są badania z zakresu rozrodu zwierząt. Laparoskopia w głównej mierze wykorzystywana jest w badaniach dotyczących plenności, pozyskiwania i przeszczepiana zarodków oraz przeprowadzania inseminacji do macicznej u małych przeżuwaczy. Ultrasonografia wykorzystywana jest do badania dynamiki wzrostu pęcherzyków jajnikowych w różnych stanach fizjologicznych samic, a także do monitorowania przebiegu ciąży.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • wykrywanie w stadach małych przeżuwaczy samic o najwyższej plenności
 • wyszukiwanie w stadzie samic o najwyższej przydatności do superowulację
 • wyznaczanie długości sezonu aktywności płciowej w stadach i rasach małych przeżuwaczy
 • laparoskopowa inseminacja domaciczna owiec i kóz
 • pozyskiwanie zarodków metoda laparoskopową
 • monitoring dynamiki falowego wzrostu pęcherzyków jajnikowych w cyklu rujowym i w sezonie anestralnym
 • ultrasonograficzna diagnostyka i monitorowanie przebiegu ciąży

Laboratorium Pozyskiwania i Przerobu Mleka oraz Oceny Wartości Rzeźnej

Laboratorium służy do oceny wydajności mlecznej owiec i kóz oraz oceny użytkowości mięsnej małych przeżuwaczy.


Laboratorium zapłodnienia in vitro

Laboratorium prowadzi badania z zakresu zapłodnienia in vitro małych przeżuwaczy i bydła.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • hodowle in vitro IVM/IVF

Pracownia Biotechnologii i Genomiki - Laboratorium Biologii Molekularnej

W laboratorium prowadzone są badania identyfikacji mutacji w genomie zwierząt gospodarczych przy wykorzystaniu metod PCR-RFLP, PCR – SSCP, HRM. Określa się związek zidentyfikowanych polimorfizmów z cechami ilościowymi, ważnymi z punktu produkcyjności zwierząt. Przy wykorzystaniu techniki Real-Time PCR wykonuje się badania wpływu m.in. czynników środowiskowych na ekspresję genów w tkankach, a także genotypowanie (dyskryminacja alleli z użyciem sond), określanie gatunkowości produktów pochodzenia zwierzęcego, analizy jakościowe i ilościowe prowadzone w oparciu o kwasy nukleinowe.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • izolacja kwasów nukleinowych z materiałów biologicznych oraz surowców i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • analiza ekspresji genów metodą RT-PCR oraz Real-Time PCR
 • odwotna transkrypcja
 • amplifikacja wybranych fragmentów DNA metodą PCR
 • dyskryminacja alelli z użyciem sond
 • przesiewowe badanie polimorfizmów DNA (SSCP, HRM)
 • specyficzne badanie polimorfizmów DNA (RFLP-PCR)
 • przygotowywanie i oczyszczanie próbek DNA do sekwencjonowania

Pracownia Biotechnologii i Genomiki - Laboratorium Hodowli Linii Komórkowych in vitro

Hodowle i wyprowadzanie linii komórek prawidłowych mięśni gładkich aorty myszy oraz linie fibroblastów myszy wykorzystywane w ramach działalności dydaktycznej. Przeprowadzanie doświadczeń na hodowlach komórkowych neuronów oraz astrocytów myszy w ramach projektów badawczych. Badania dotyczące wpływu związków stanowiących zanieczyszczenia środowiska na funkcje komórek układu nerwowego. Badania dotyczą mechanizmu działania tych substancji na procesy nekrozy i apoptozy komórek nerwowych z uwzględnieniem zaangażowania receptorów estrogenowych, receptorów węglowodorów aromatycznych oraz receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów typu gamma.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • wyprowadzanie linii komórkowych
 • oznaczanie aktywności enzymów: kaspazy-8, -9 oraz -3 metodami kolorymetrycznymi oraz fluorescencyjnymi
 • oznaczenie ilości dehydrogenazy mleczanowej metodą kolorymetryczną
 • oznaczanie aktywności enzymów mitochondrialnych CYP1A1/CYP1A2
 • analizy ekspresji białka receptorów ER alfa oraz beta, AhR oraz PPAR gamma oraz enzymów CYP19 i CYP1B1
 • oznaczanie tworzenia komórkowego RFT
 • badanie lokalizacji receptorów, markerów apoptozy oraz aktywności enzymów metodami immunocytochemicznymi oraz immunofluorescencyjnymi
 • oznaczanie ilości hormonów steroidowych metodą ELISA
 • oznaczenia proliferacji komórek metodą fluorescencyjną

Pracownia Biotechnologii i Genomiki - Laboratorium Hodowli Pierwotnych in vitro

Hodowle pierwotne komórek warstwy ziarnistej oraz osłonki przejrzystej pęcherzyków jajnikowych świni. Badanie wpływu związków endokrynnie czynnych na procesy steroidogenezy oraz nekrozy i apoptozy. Badania dotyczące mechanizmów działania tych związków z uwzględnieniem udziału receptorów estrogenowych, receptorów węglowodorów aromatycznych oraz receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów typu gamma.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • zakładanie pierwotnych hodowli in vitro komórek
 • oznaczanie aktywności enzymów: kaspazy-8, -9 oraz -3 metodami kolorymetrycznymi oraz fluorescencyjnymi
 • oznaczenie ilości dehydrogenazy mleczanowej metodą kolorymetryczną
 • oznaczanie aktywności enzymów mitochondrialnych CYP1A1/CYP1A2
 • analizy ekspresji białka receptorów ER alfa oraz beta, AhR oraz PPAR gamma oraz enzymów CYP19 i CYP1B1
 • oznaczanie indukcji ROS
 • badanie lokalizacji receptorów, markerów apoptozy oraz aktywności enzymów metodami immunocytochemicznymi oraz immunofluorescencyjnymi
 • oznaczanie ilości hormonów steroidowych metodą ELISA. Oznaczenia proliferacji komórek metodą fluorescencyjną

Pracownia Biotechnologii i Genomiki - Laboratorium Proteomiki

W laboratorium wykonuje się pomiar ekspresji i stężenia białek.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • izolacja białek z homogenatów tkankowych i zawiesiny komórek
 • oznaczenie stężenia białka całkowitego metodą BCA i Bradforda lub białka oczyszczonego przy pomocy spektrofotometru Nanodrop
 • elektroforetyczny rozdział białek metodą SDS-PAGE oraz elektrotransfer białek na membranę przy pomocy zestawu Mini Trans-Blot Cell
 • wykonanie analizy poziomu ekspresji białek przy pomocy komory chemiluminescencyjnej i programu GeneTools
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR