Laboratoria Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza

Pracownia Analiz Biochemicznych

Pracownia jest wykorzystywana w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych nad rozrodem zwierząt futerkowych. Można w niej prowadzić ocenę podstawowych parametrów makro i mikroskopowych nasienia, analizę jego składu biochemicznego i określić aktywności wybranych enzymów w nasieniu. Można również dokonać klasyfikacji samców jako reproduktorów lub określić przydatność ejakulatów do unasienniania i konserwacji w niskich temperaturach.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • analiza składu biochemicznego nasienia (białko, trójglicerydy, cholesterol, glukoza, fruktoza, kwas cytrynowy itp.).
 • określenie aktywności enzymów plemnikowych i w nasieniu (akrosyna, LDH, AspAT, AlT, fosfataza zasadowa i kwaśna itp.).

Pracownia Biologii Molekularnej

Pracownia umożliwia przeprowadzanie analiz z zakresu biologii oraz genetyki molekularnej związanych z izolacją oraz oceną kwasów nukleinowych, przeprowadzaniem rozdziału elektroforetycznego tych kwasów, konserwacją materiału biologicznego, przygotowaniem prób do przeprowadzenia reakcji PCR, analizy restrykcyjnej i sekwencjonowania DNA.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • możliwość pracy w warunkach sterylnych (komora laminarna)
 • produkcja wody ogólno laboratoryjnej i ultraczystej
 • izolacja kwasów nukleinowych
 • homogenizacja prób
 • konserwacja prób w niskiej temperaturze
 • przechowywanie odczynników chemicznych
 • sterylizacja narzędzi, probówek i płynów
 • inkubacja próbek w stałej temperaturze i z możliwością wytrząsania próbek
 • pomiar pH
 • wytrząsanie probówek
 • wirowanie próbek różnego typu
 • elektroforeza agarozowa
 • elektroforeza poliakrylamidowa
 • pomiar stężenia i czystości DNA, RNA i białek

Pracownia Etologiczna

Aparatura pracowni obserwacji zachowania zwierząt oraz doświadczenie pracowników umożliwiają wykonywanie obserwacji behawioralnych w budynkach inwentarskich, pastwiskach, ogrodach zoologicznych itp. Etologia stanowi połączenie nauki laboratoryjnej jak i terenowej, powiązanej z innymi dziedzinami np. ekologią, ewolucją czy neuroanatomią i neurobiologią. Nauka ta ma obecnie ogromne znaczenie w weterynarii, zootechnice jak również w tresurze. Osiągnięcia naukowe z zakresu etologii są wykorzystywane jako narzędzie na dużą skalę w chowie i hodowli zwierząt. Obszar badań w tym zakresie obejmuje poszukiwanie podłoża zachowań zwierząt i reakcji na środowisko, różnic w zachowaniu między grupami zwierząt czy pojedynczymi osobnikami. Badania tego typu dotyczą między innymi poszukiwania podobieństw lub różnic w zachowaniu zwierząt warunkowanych genetycznie i środowiskowo (rasą, płcią, wiekiem, nabytym doświadczeniem, sposobem chowu). Obserwacje etologiczne mają duże znaczenie poznawcze i praktyczne, co w efekcie pozwala na dostosowanie warunków utrzymania do potrzeb i priorytetów behawioralnych danego zwierzęcia lub grupy zwierząt. Wyniki obserwacji behawioralnych umożliwiają pełniejsze wykorzystanie predyspozycji produkcyjnych zwierząt oraz służą do określenia i optymalizacji poziomu ich dobrostanu. W naukach rolniczych, biologicznych oraz należących do grupy nauk medycznych, szereg badań wykonywanych jest na zwierzętach laboratoryjnych. Zwierzęta te o bardzo dobrze poznanej anatomii, fizjologii, behawiorze i jednorodne genetycznie w obrębie szczepów hodowlanych są doskonałym modelem w badaniach behawioralnych, środowiskowych, żywieniowych, farmakologicznych i medycznych. W ramach działania pracowni możliwe jest wykonywanie testów behawioralnych pod kątem aktywności lokomotorycznej, pamięci krótko- i długotrwałej, zachowań lękowych, itp. oraz badań nad wpływem różnorodnych czynników środowiskowych na funkcjonowanie organizmów zwierzęcych.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • analiza poziomu dobrostanu zwierząt na podstawie kryterium behawioralnego
 • opracowanie dobowych profili zachowania zwierząt i grup zwierząt
 • analiza czasu trwania i częstości występowania oraz podanie możliwych przyczyn zachowań nietypowych
 • określenie aktywności zwierząt
 • określenie zależności socjalnych w grupach zwierząt
 • określenie troskliwości samic na podstawie testów behawioralnych
 • badania zdolności poznawczych zwierząt
 • określenie zdolności uczenia się i zapamiętywania zwierząt
 • analiza zdolności adaptacyjnych zwierząt
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR