Sprawy socjalne - informacje

Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UR

Podstawa prawna:

 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012 poz. 572 j.t. ze zm.), dalej zwana Ustawą PoSW,

Na stronie internetowej http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl Uniwersytetu Rolniczego publikowane są aktualne w danym roku akty prawne regulujące przyznawanie studentom pomocy materialnej.


Termin składania wniosków:

Terminy składania poszczególnych wniosków regulują odpowiednie zarządzenia Rektora na dany rok akademicki.


Rodzaje pomocy materialnej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UR:

 • stypendium socjalne
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • jednorazowa zapomoga,
 • inne formy wsparcia materialnego.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne, ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta na podstawie miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie, osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki.


Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki niebędącym miejscem jego stałego zamieszkania, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.


Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

 1. został przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów
 2. został przyjęty na pierwszy rok studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia; (wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej UR);
 3. który zaliczył terminowo pierwszy/ drugi /trzeci (tylko studia inżynierskie) rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów drugiego stopnia oraz posiada:
  • osiągnięcia naukowe,
  • osiągnięcia naukowe,
  • wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  • wysoką średnią ocen za rok studiów.

Aby uzyskać stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć wniosek wydrukowany z USOS wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do dziekanatu (pokój 108).
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki.


Stypendium specjalne

Studenci UR posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane i wypłacane począwszy od miesiąca złożenia kompletnego wniosku do końca roku akademickiego, ale nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy. W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony i wygasa w trakcie roku akademickiego, stypendium przyznawane i wypłacane jest do tego miesiąca włącznie, w którym orzeczenie wygaśnie. Wypłata stypendium następuje począwszy od miesiąca, w którym student złożył kompletny wniosek bez wyrównania wstecz.


Zapomoga

Przyznaje się na wniosek studenta z tytułu:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • choroby studenta lub członka najbliższej rodziny,
 • śmierci członka rodziny,
 • kradzieży,
 • klęski żywiołowej

Student zobowiązany jest potwierdzić wystąpienie zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia. W szczególności Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. Wniosek o zapomogę powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej. Z tytułu tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.


Inne formy wsparcia materialnego

 • odroczenie terminu płatności za świadczone usługi edukacyjne
 • rozłożenie czesnego na raty
 • umorzenie czesnego
 • inne

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb warunki zwalniania z tych opłat reguluje Pismo Okólne nr 9/2015 Rektora UR z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR