Strategia

STRATEGIA ROZWOJU
Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 1. Kierunki i zakres działań strategicznych Wydziału są spójne z Misją i Strategią Uczelni. Stanowią one elastyczny program działania i rozwoju Wydziału obejmujący podstawowe obszary jego działalności, to jest: kształcenie, badania naukowe oraz, współpracę z regionem i gospodarką narodową.
 2. W zakresie kształcenia i wychowania, strategicznym celem Wydziału jest przekazanie przyszłym absolwentom nowoczesnej wiedzy zawodowej i umiejętności kreatywnego stosowania jej w praktyce, w powiązaniu z kwalifikacjami z zakresu komunikacji społecznej.
 3. Podstawowymi kierunkami strategicznymi Wydziału w zakresie dydaktyki są:
  • kształcenie studentów w oparciu o kierunki studiów i programy uwzględniające potrzeby gospodarki krajowej i długofalowe trendy występujące w Unii Europejskiej. Wymaga to systematycznej aktualizacji oferty kształcenia będącej reakcją na zachodzące zmiany,
  • stałe doskonalenie systemu kształcenia, wzbogacanego o nowoczesne metody i techniki nauczania uwzględniające wymogi efektów kształcenia,
  • podnoszenie jakości kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej,
  • doskonalenie działania trójstopniowego systemu studiów: inżynierskie (licencjackie), magisterskie i doktoranckie,
  • rozbudowa systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz doskonalenie jego funkcjonowania,
  • wspomaganie rozwoju różnych form działalności organizacyjnej studentów spójnych z wymogami efektów kształcenia i priorytetowymi zadaniami Wydziału (promocja oferty kształcenia itd.).
 4. W zakresie działalności naukowej Wydział za swój cel strategiczny uznaje utrzymanie dotychczasowego statusu znaczącego ośrodka nauk o zwierzętach, liczącego się w regionie Polski południowej oraz w kraju i Europie. Warunkiem koniecznym dalszego rozwoju badań naukowych i pełniejszego udziału w krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej jest stałe zwiększanie zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 5. Strategicznymi kierunkami Wydziału w obszarze badań naukowych są:
  • wypracowanie mechanizmów integracji badań naukowych na Wydziale oraz Wydziału z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami oraz instytucjami naukowymi, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w ramach UE,
  • zdefiniowanie i przyjęcie podstawowych kierunków innowacyjnych badań na zwierzętach oraz stworzenie procedur ich systemowego wspierania,
  • podejmowanie badań naukowych w dziedzinach uznanych za priorytetowe w strategii rozwoju regionalnego Polski południowej,
  • opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania rozwoju naukowego jednostek organizacyjnych Wydziału oraz pracowników reprezentujących poszczególne dyscypliny istotne z punktu widzenia Wydziału. w zakresie profilu kształcenia i badań naukowych.
 6. W zakresie współpracy z regionem i gospodarką narodową konieczna jest systematyczna intensyfikacja transferu wyników badań do szeroko rozumianej praktyki oraz dążenie do stworzenia trwałych instytucjonalnych więzi z gospodarką kraju.
 7. Zadania te realizowane będą poprzez:
  • opracowanie i wdrożenie zasad trwałej współpracy z organizacjami i instytucjami sektora publicznego i gospodarki narodowej oraz świadczenia dla nich usług doradczych i edukacyjnych,
  • rozszerzenie i utrwalenie stabilnych i partnerskich więzi Wydziału z przedsiębiorstwami i zakładami sektora rolno-spożywczego, instytucjami samorządowymi, społecznymi stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi o zasięgu wojewódzkim, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • podejmowanie działań koncepcyjnych i wdrożeniowych w zakresie opracowania oferty programowej studiów podyplomowych, oraz stworzenie mechanizmów promocji szkoleń, kursów i warsztatów adresowanych do określonych grup odbiorców.
 8. W zakresie zarządzania Wydziałem opracowany zostanie system działań mających na celu dalszą poprawę warunków pracy pracowników Wydziału, zgodnie ze standardami UE. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez modernizację infrastruktury technicznej i socjalnej oraz unowocześnienie wyposażenia aparaturowego.
 9. W ten zakres wpisuje się także doskonalenie systemu zarządzania bazującego głównie na czytelnych procedurach podejmowania decyzji i ich publikowania przy pomocy innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii informatycznych.
 10. Ważnym elementem zarządzania Wydziałem są zasady polityki kadrowej spójnej ze spektrum i profilem kształcenia oraz działalnością naukowo-badawczą Wydziału.

Strategia Wydziału jest pochodną strategii rozwoju Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie na lata 2008-2015", która została zatwierdzona uchwałą Senatu nr 18/2015 z dnia 13 marca 2015 roku.

Zatwierdzono Uchwałą rady Wydziału nr 143/2018 z dnia 24 października 2018 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR