Kierunki badań
 1. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania cech użytkowości zwierząt
 2. Ocena wartości hodowlanej zwierząt
 3. Optymalizacja programów hodowlanych
 4. Wykorzystanie markerów molekularnych w doskonaleniu cech użytkowych zwierząt
 5. Biologia i biotechnologia rozrodu zwierząt
 6. Toksykologia rozrodu i rozwoju zwierząt
 7. Synteza białek rekombinowanych
 8. Hodowla komórek i tkanek in vitro
 9. Środowiskowe związki zaburzające funkcje komórek
 10. Etiologia chorób cywilizacyjnych – badania na modelu zwierzęcym
 11. Interakcje układu nerwowego, endokrynnego i immunologicznego u zwierząt
 12. Neuroendokrynne podłoże chorób metabolicznych
 13. Przebieg procesów trawiennych oraz przemian energetycznych i białkowych u zwierząt
 14. Doskonalenie systemów żywienia zwierząt z uwzględnieniem prewencji zaburzeń metabolicznych
 15. Ocena wartości pokarmowej pasz
 16. Wpływ żywienia na jakość i wartość prozdrowotną uzyskiwanych produktów zwierzęcych
 17. Ocena składu i właściwości produktów pochodzenia zwierzęcego
 18. Higiena ogólna i higiena środowiska hodowlanego
 19. Zoopsychologia i etologia zwierząt
 20. Dobrostan zwierząt w aspekcie wskaźników produkcyjnych i behawioralnych
 21. Problemy inkubacji drobiu
 22. Zagrożenie zdrowia zwierząt chorobami o podłożu mikrobiologicznym lub pasożytniczym oraz profilaktyka tych chorób
 23. Ocena efektywności produkcji zwierzęcej
 24. Zmiany populacji i zespołów zwierząt w różnych typach siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem środowiska antropogenicznego
 25. Stan jakościowy i ilościowy ichtiofauny rzek Polski południowej pod kątem kondycji ryb oraz ochrony zagrożonych gatunków i ich restytucji
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK