Aktualności

Dodano: 2024-03-26

 "NAGRODA NAUKOWA EPAA 3RS"

Na prośbę Pana Przewodniczącego KKE załączamy informację dotyczącą nagrody naukowej EPAA 3Rs:

Dear Sir/Madam,
We are excited to announce that the EPAA 3Rs Science Prize Call for Submissions is published!
The prize of €10,000 will be awarded to a scientist with an outstanding contribution to the 3Rs. The winner will have the opportunity to present his/her case study at the EPAA Annual Conference on 13 November 2024 in Brussels.

Here you may find the link to the call: https://single-market-economy.ec.europa.eu/calls-expression-interest/3rs-science-prize-2024-call-submissions_en

We appreciate the dissemination of this call and looking forward to your submissions.
Applications should be emailed to GROW-EPAA@ec.europa.eu by Monday, 23 September at 12:00 (noon), Brussels time.

Kind regards

The EPAA Secretariat"Applications should be emailed to GROW-EPAA@ec.europa.eu by Monday, 23 September at 12:00 (noon), Brussels time.


Dodano: 2024-01-23

      W związku z koniecznością prowadzenia rejestrów zwierząt wykorzystywanych w procedurach i do celów edukacyjnych oraz innej dokumentacji związanej z prowadzeniem doświadczeń na zwierzętach niezbędnej do przygotowania sprawozdań przekazywanych corocznie do Krajowej Komisji Etycznej (Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 roku) zwracam się z uprzejmą prośbą o systematyczne wypełnianie w 2024 roku załączników dotyczących zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i edukacyjnych. Rejestr zwierząt doświadczalnych dla doświadczeń wykonywanych przez pracowników Wydziału zarówno w ośrodku (stacje wydziaowe) jak i poza Wydziałem oraz rejestr zwierząt edukacyjnych za ubiegły rok 2023 proszę przekazać w formie papierowej i elektronicznej do Dziekanatu WHiBZ w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2024 roku. Od roku 2022 w celu uzyskania bardziej wiarygodnych danych, Komisja Europejska określiła, aby informacje na temat dotkliwości podawane były w dwóch kolumnach: „Dotkliwość procedury określona we wniosku" oraz „Ewentualna stwierdzona rzeczywista dotkliwość".  W związku z tym w załączeniu znajduje się zaktualizowany formularz dotyczący doświadczeń przeprowadzonych w roku 2023 z rubrykami, w których należy zamieścić dodatkowo dane o rzeczywistej dotkliwości odczuwanej przez zwierzęta podczas przeprowadzanych doświadczeń. Przypominamy, że dotkliwość powinna być odnotowywana w odniesieniu do każdego zwierzęcia indywidualnie, a nie grupy doświadczalnej czy kontrolnej. Warto zwrócić uwagę, że Komisja Europejska dostrzega, iż w niektórych przypadkach doświadczenie może rzeczywiście skutkować „dotkliwym" poziomem cierpienia u wszystkich wykorzystanych zwierząt w grupie, jednak ocenia, że jest to bardzo rzadki przypadek. Poziom dotkliwości powinien być oceniany zgodnie z załącznikiem VIII do dyrektywy. Może w tym pomóc również zapoznanie się z przygotowanym przez Komisję Europejską opracowaniem w języku polskim (Ramy oceny dotkliwości KE – w zakładce Akty prawne). Więcej na ten temat wraz z przykładem podawania informacji o dotkliwości  na stronie www wydziału w zakładce: badania i nauka/ zespół ds. dobrostanu zwierząt/aktualności

       Pozostałe formularze tj. karta obserwacji zwierząt i karta opisu klatki nie są potrzebne do sprawozdań ale powinny być przechowywane przez osoby odpowiedzialne za doświadczenia do ewentualnego wglądu. W razie pytań proszę o kontakt z członkami Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt.

       Chciałbym przypomnieć także, że rejestr zwierząt doświadczalnych, osobno dla każdego doświadczenia powinna prowadzić osoba odpowiedzialna za doświadczenie, kartę obserwacji zwierząt w doświadczeniu - osoba bezpośrednio sprawująca nadzór nad zwierzętami, a rejestr zwierząt edukacyjnych osoba odpowiedzialna w ośrodku za te zwierzęta. Proszę także aby w 2024 roku o każdym nowo rozpoczynającym się doświadczeniu z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych z miesięcznym wyprzedzeniem powiadamiać Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt (np. J. Łuszczyński, tel. 12 662 40 80, 608 712 663). Dzięki temu będzie możliwe ustalenie odpowiedniego terminu wizyty związanej z kontrolą dobrostanu zwierząt utrzymywanych do celów naukowych.   


Dodano: 2024-01-23

W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z wykorzystaniem zwierząt w trakcie zajęć edukacyjnych na Radzie Kierunku Zootechnika i Rybactwo ustalono aby koordynatorzy przedmiotów, zweryfikowali czy taka sytuacja nie wiąże się z wykonywaniem procedur, co pociąga za sobą konieczność składania odpowiednich wniosków do Lokalnej Komisji Etycznej o zgodę na ich wykonywanie. Jeśli tak, to koordynatorzy przedmiotów niezwłocznie powinni takie wnioski złożyć.   


Dodano: 2024-01-23

Uprzejmie informuję, że  na stronach internetowych KKE został zamieszczony nowy materiał dotyczący dobrych praktyk w zakresie wzbogaceń środowiska dla świń.

 Zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/krajowa-komisja-etyczna-do-spraw-doswiadczen-na-zwierzetach  w części „Przydatne linki:" oraz  https://www.gov.pl/web/nauka/dobre-praktyki  


Dodano: 2023-05-17

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała w języku polskim nowe zalecenia dotyczące poprawności pisania streszczeń nietechnicznych do wniosków na zgodę na wykonywanie procedur. Szczególnie zwraca się uwagę na podane w nich szczegółowe wytyczne dotyczące treści, które należy uwzględnić w nietechnicznym streszczeniu projektu, jak i podane przykłady streszczeń. Cały tekst znajduje się w zakładce akty prawne pt. "Nowe zalecenia dla streszczeń nietechnicznych do wniosków do LKE na zgodę na wykonywanie doświadczeń"


  


Dodano: 2022-12-27

 Informujemy, że właśnie w Dzienniku Ustaw opublikowano NOWE rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych. Rozporządzenie wchodzi w życie 27 grudnia 2022 roku. (tekst rozporządzenia w zakładce Akty prawne)

_________________________________________________________________________________________________________________

Komisja Europejska zwróciła uwagę na sprawozdawaną przez Polskę wysoką dotkliwością procedur wykonywanych na zwierzętach. Dostrzeżono, że sprawozdawczość statystyczna powinna opierać się na rzeczywistej dotkliwości doświadczanej indywidualnie przez każde ze zwierząt biorących udział w doświadczeniu, a nie na dotkliwości przypisanej przez lokalne komisje etyczne ds. doświadczeń na zwierzętach, określanej łącznie dla wszystkich zwierząt według najwyższej kategorii dotkliwości w doświadczeniu, na etapie wydawania na nie zgody. Komisja Europejska akcentuje, że takie podejście może prowadzić do zawyżania dotkliwości doświadczeń, jakim poddawane są zwierzęta w Polsce.

 W celu uzyskania bardziej wiarygodnych danych, Komisja Europejska określiła, aby informacje na temat dotkliwości podawane były w dwóch kolumnach: „Dotkliwość procedury określona we wniosku" oraz „Ewentualna stwierdzona rzeczywista dotkliwość".

  W związku z koniecznością przygotowania sprawozdań przekazywanych corocznie do Krajowej Komisji Etycznej informujemy, że na początku roku 2023 otrzymacie Państwo zaktualizowane formularze dotyczące doświadczeń przeprowadzonych w roku 2022 z rubrykami, w których należy zamieścić  dane o rzeczywistej dotkliwości odczuwanej przez zwierzęta podczas przeprowadzanych doświadczeń. 

 Przypominamy, że dotkliwość powinna być odnotowywana w odniesieniu do każdego zwierzęcia indywidualnie, a nie grupy doświadczalnej czy kontrolnej. Warto zwrócić uwagę, że Komisja Europejska dostrzega, iż w niektórych przypadkach doświadczenie może rzeczywiście skutkować „dotkliwym" poziomem cierpienia u wszystkich wykorzystanych zwierząt w grupie, jednak ocenia, że jest to bardzo rzadki przypadek. Poziom dotkliwości powinien być oceniany zgodnie z załącznikiem VIII do dyrektywy. Może w tym pomóc również zapoznanie się z przygotowanym przez Komisję Europejską opracowaniem w języku polskim (Ramy oceny dotkliwości KE – w zakładce Akty prawne)

  Sposób przedstawiania danych ilustruje poniższy przykład:

 Doświadczenie, które ma zostać przeprowadzone na 1000 myszach zostało zakwalifikowane przez LKE do kategorii dotkliwości „dotkliwa". Podczas procedury dotkliwość dla wszystkich zwierząt jest codziennie obserwowana i rejestrowana.

 W wyniku codziennego monitorowania stwierdzono, że:

 - niektóre myszy mogą nie mieć żadnych działań niepożądanych lub osiągnęły jedynie „łagodny" poziom dotkliwości,

 - niektóre myszy osiągnęły poziom „umiarkowanej" dotkliwości,

 - niektóre myszy mogły rzeczywiście osiągnąć „dotkliwy" poziom cierpienia.

 Wobec powyższego wniosek dotyczący 1000 myszy, w którym procedury zostały przez LKE sklasyfikowane jako „dotkliwe", otrzyma w statystykach trzy wpisy odzwierciedlające realny przebieg doświadczenia.

 Reasumując, końcowe raportowanie rzeczywistej dotkliwości procedur na wykorzystywane zwierzęta, w oparciu o ich codzienną obserwację, mogłoby wyglądać np. tak:

 • 111 łagodny

 • 713 umiarkowany

 • 176 dotkliwy

  

 


Dodano: 2022-06-24

 

•    Przypominamy aby w 2022 roku o każdym nowo rozpoczynającym się doświadczeniu z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych z miesięcznym wyprzedzeniem powiadamiać ZdsDZ (np. J. Łuszczyński, tel. 12 662 40 80, 608 712 663). Uwaga ta dotyczy także doświadczeń przeprowadzanych poza WHiBZ w ośrodkach, które nie mają statusu użytkownika i swojego ZdsDZ (np. stadniny koni, obory, chlewnie, owczarnie itp.) Dzięki temu będzie możliwe ustalenie odpowiedniego terminu wizyty związanej z kontrolą dobrostanu zwierząt utrzymywanych do celów doświadczalnych.

•    W związku z koniecznością prowadzenia rejestrów zwierząt wykorzystywanych w procedurach i do celów edukacyjnych oraz innej dokumentacji związanej z prowadzeniem doświadczeń na zwierzętach niezbędnej do przygotowania sprawozdań przekazywanych corocznie do Krajowej Komisji Etycznej przypominamy że także w tym roku (2022) rejestr zwierząt doświadczalnych, osobno dla każdego doświadczenia powinna prowadzić osoba odpowiedzialna za doświadczenie, kartę obserwacji zwierząt w doświadczeniu - osoba bezpośrednio sprawująca nadzór nad zwierzętami, a rejestr zwierząt edukacyjnych osoba odpowiedzialna w ośrodku za te zwierzęta.

•    W związku nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych Zespół ds. Dobrostanu Zwierząt ma obowiązek opiniować wnioski o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do Lokalnej Komisji Etycznej ds Doświadczeń
na Zwierzętach. Osobą upoważnioną ze strony ZdsDZ do podpisywania wniosku do LKE jest Pan dr hab. inż. Piotr Niedbała. Jednak upoważnienie konkretnego członka zespołu do podpisania wniosku nie wyłącza obowiązku konsultowania treści wniosku z członkami zespołu! W związku z tym bardzo proszę aby wcześniej wnioski w wersji elektronicznej przesyłać do Przewodniczącego Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt (Jarosław Łuszczyński, e-mail: jaroslaw.luszczynski@urk.edu.pl), który roześle je do pozostałych członków zespołu w celu ich akceptacji.

•    od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe wzory formularzy wniosków do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach. Link do formularzy: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia

•    w dniu 17 grudnia 2021 została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Uwaga: Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązek ewidencjonowania zwierząt padłych lub uśmierconych również jeśli padły one lub zostały uśmiercone poza ośrodkiem użytkownika. Pliki zawierające nowelizację lub jej najważniejsze zmiany w zakładce „Akty prawne”

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK