Organizacja roku akademickiego

 Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Rektora Nr 89/2021
z dnia 11 czerwca 2021 roku

 

Organizacja roku akademickiego 2021/2022
w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 1. Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 r. i kończy się 30 września 2022 r. Dzieli się na dwa semestry: 

 1. zimowy – trwający od 1 października 2021 r. do 27 lutego 2022 r., 
 2. letni – trwający od 28 lutego 2022 r. do 30 września 2022 r.

 2. Okres zajęć dydaktycznych odbywa się w następujących terminach: 

 1. od 1 października 2021 r. do 22 grudnia 2021 r., 
 2. od 3 stycznia 2022 r. do 30 stycznia 2022 r., 
 3. od 28 lutego 2022 r. do 13 kwietnia 2022 r., 
 4. od 20 kwietnia 2022 r. do 19 czerwca 2022 r.

3. Okres zajęć dydaktycznych dla studentów VII semestru, kończących studia I stopnia, trwa od 1 października 2021 r. do 22 grudnia 2021 r.

4. Sesje egzaminacyjne odbywają się w następujących terminach: 

 1. sesja zimowa – trwa od 31 stycznia 2022 r. do 13 lutego 2022 r., 
 2. sesja zimowa poprawkowa – trwa od 21 lutego do 27 lutego 2022 r., 
 3. sesja letnia – trwa od 20 czerwca 2022 r. do 3 lipca 2022 r., 
 4. sesja letnia poprawkowa – trwa od 12 września 2022 r. do 25 września 2022 r.

 5.    Sesja egzaminacyjne dla studentów VII semestru odbywa się w następujących terminach:

 1. sesja zimowa – trwa od 3 stycznia do 16 stycznia 2022 r., 
 2. sesja zimowa poprawkowa – trwa od 17 stycznia do 23 stycznia 2022 r.

 6.    Dni wolne od zajęć:

 1. wakacje zimowe – trwają od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r., 
 2. zimowa przerwa międzysemestralna – trwa od 14 lutego do 20 lutego 2022 r., 
 3. wakacje wiosenne – trwają od 14 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r., 
 4. letnia przerwa międzysemestralna – trwa od 4 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.

7.    Dni Rektorskie (dodatkowe dni wolne od zajęć): 

 1. 6 października 2021 r. (środa) – centralna uroczystość inaugurująca rok akademicki 2021/2022, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
 2. 12 października 2021 r. (wtorek) – Dzień Jakości Kształcenia, 
 3. 12 listopada 2021 r. (piątek), 
 4. 7 stycznia 2022 r. (piątek), 
 5. 2 maja 2022 r. (poniedziałek), 
 6. 17 czerwca 2022 r. (piątek). 

8. Zajęcia na studiach niestacjonarnych są organizowane w formie dwu lub trzydniowych zjazdów, w terminach: 

 1. semestr zimowy – 15-17.10.2021 r.; 22-24.10.2021 r.; 5-7.11.2021 r.;
  19-21.11.2021 r.; 3-5.12.2021 r.; 17-19.12.2021 r.; 14-16.01.2022 r., 
 2. semestr letni: 11–13.03.2022 r.; 25–27.03.2022 r.; 8–10.04.2022 r.;
  22–24.04.2022 r.; 13–15.05.2022r.; 27–29.05.2022 r.; 10–12.06.2022 r. 

Dziekan może ustalić dodatkowe terminy zjazdów, o czym informuje Prorektora
ds. Kształcenia. 

9. Rektor dla wszystkich studentów Uczelni, a dziekan dla studentów kierunków studiów realizowanych na wydziale, z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z właściwą radą samorządu studentów, może dokonać zmian w podziale roku akademickiego (§ 6 ust. 7 Regulaminu studiów), w szczególności:  

 1. zawiesić prowadzenie zajęć na określone dni lub godziny w danym dniu,
 2. zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia semestru, zachowując wymiar realizowanych
  godzin w semestrze.  

Dziekan o podjętych decyzjach informuje Prorektora ds. Kształcenia.  

10. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, wskazuje się dni pozwalające na odrobienie zajęć, włącznie z dniami ustawowo wolnymi od zajęć (sobota, niedziela). Dopuszcza się również skrócenie sesji egzaminacyjnej (§ 6 ust. 8 Regulaminu studiów).  

11. Ostateczny termin rozliczenia praktyk oraz innych form nauczania kończy się z dniem 21 września 2022 r.  

12. Wpisy na semestr zimowy wszystkich lat studiów winny być zakończone do 10 października 2021 r., a na semestr letni do 6 marca 2022 r. 

13. Dni Adaptacyjne dla studentów I roku oraz wydziałowe inauguracje mogą odbywać się w dniach od 27 września do 30 września 2021 r. 

14. Zakwaterowanie w domach studenckich UR rozpoczyna się 27 września 2021 r. i trwa do 1 października 2021 r. do godz. 1500.. Wskazany termin nie obowiązuje kandydatów, którzy będą w trakcie procesu rekrutacyjnego. Po dniu 4 października 2021 r. wolne miejsca w domach studenckich pozostają w puli rezerwowej Uczelni.

  

https://akty.urk.edu.pl/zasoby/23/zr_89_z1a_2021.pdf

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK