Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Jakości Kształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Zarządzenie Nr 15/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: wprowadzenia Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w AR

Zarządzenie Nr 16/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: hospitacji zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia

Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przyjęty w dniu 29 czerwca 2015 r. uchwałą Nr 66/2015

Zarządzenie Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów

Uchwała Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie Nr 78/2012/2013 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia


Główny cel funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia, przyjęty uchwałą Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt nr 78/2012/2013 z dnia 22.05.2013r., uwzględnia wszystkie elementy konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych, a w szczególności: monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia, poprawę stanu bazy dydaktycznej, weryfikację i doskonalenie poziomu merytorycznego i dydaktycznego nauczycieli akademickich, trwałość więzi z pracodawcami oraz śledzenie losów absolwentów. Te zintegrowane działania przyczyniają się do systemowej poprawy jakości kształcenia i dodatkowo podnoszą atrakcyjność oferty Wydziału wpływając pozytywnie na wyniki naboru kandydatów.


Schemat systemu

Schemat Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR