Informacje

Praktyka zawodowa

Określone w procedurze realizacji praktyki dyplomowej WHiBZ
https://whibz.urk.edu.pl/zasoby/4/ProceduryRealizacjiPraktyki.pdfCel praktyk:

 • praktyki zawodowe mają na celu rozwijanie efektów uczenia się osiągniętych przez studentów w trakcie zajęć realizowanych w Uczelni oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, zgodnie z przyjętym programem kształcenia dla danego kierunku studiów.
 • poszerzenie wiedzy zdobywanej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania.
 • zapoznanie studentów z technologią i organizacją procesów produkcyjnych w instytucji odbywania praktyki, specyfiką środowiska zawodowego i kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki.
 • wdrożenie studentów do samodzielnego obserwowania zjawisk biologicznych, ich interpretacji i oceny na podstawie przesłanek naukowych.
 • czynne uczestnictwo w jak największej liczbie prac wykonywanych w instytucji, w której student odbywa praktykę, zarówno w ich organizowaniu i technicznym wykonaniu. Student powinien nabyć umiejętności poprawnej oceny jakości i wydajności wykonywanych prac.
 • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.


Czas i miejsce praktyk

 • Czas trwania praktyki jest zależny od kierunku studiów oraz specjalności, i jest określony w programie studiów. Praktyka powinna zostać zrealizowana w semestrze, w którym jest przewidziana w programie studiów, a jej zakończenie powinno nastąpić do 15 września.
 • Miejsce odbywania praktyki dla każdego kierunku studiów/specjalności zostało określone w „zasadach odbywania praktyki” https://whibz.urk.edu.pl/praktyki_studenckie_opiekunowie.html
 • Praktyka częściowo lub w całości może także odbywać się w instytucjach poza granicami Polski.

 

Zakres i program praktyki

 • Studenci kierunków Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt powinni realizować praktyki zgodnie z zakresem i programem określonym dla danego kierunku studiów.
 • Studenci podczas odbywania praktyki w miejscach uzasadnionych studiowanym kierunkiem lub specjalnością powinni poznać praktycznie następujące zagadnienia (jeżeli dotyczą):
  -    organizacja pracy i zarządzanie, funkcjonowanie, podział kompetencji oraz procedury obowiązujące w danej instytucji,
  -    normy bezpieczeństwa sanitarnego instytucji,
  -    rozwiązania technologiczne stosowane na terenie instytucji,
  -    prowadzenie dokumentacji hodowlanej/weterynaryjnej/laboratoryjnej.


Dokumentacja przebiegu praktyki

 • Przebieg praktyki dokumentowany jest wpisami w Dzienniku Praktyk, którego forma dostępna jest na stronie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
 • Student jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia Dziennika Praktyk, w którym zapisuje wykonane w ciągu dnia prace, a cotygodniowe zapisy są potwierdzane przez opiekuna praktyki/właściciela instytucji.
 • Z każdego miejsca praktyki student zobowiązany jest uzyskać opinię o odbytej praktyce wydaną przez opiekuna praktyki lub właściciela instytucji.


Zaliczenie praktyki zawodowej

 • Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w wymiarze i czasie określonym programem studiów, przedstawienie kompletnego dziennika praktyk i opinii z miejsca odbywania praktyki oraz uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu składanego przed wyznaczonym opiekunem praktyk danej specjalności, będącym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt i członkiem Wydziałowej Komisji ds. Praktyk Studenckich.
 • Pytania na egzaminie z praktyki dotyczą:
  -    opisu instytucji, głównych kierunków produkcji i funkcjonowania,
  -    zakresu wykonywanych prac i nabytych umiejętności zawodowych,
  -    organizacji pracy i zarządzania instytucją
  -    prowadzenia dokumentacji hodowlanej/weterynaryjnej/laboratoryjnej,
  -    rozwiązań technologicznych stosowanych na terenie instytucji,
  -    przestrzegania norm bezpieczeństwa sanitarnego,
  -    własnych opinii i obserwacji dotyczących miejsca odbywania praktyki,
 • Przy ocenie brana jest pod uwagę opinia wydana przez opiekuna praktyk lub właściciela gospodarstwa.Praktyka dyplomowa


Termin i czas trwania praktyki dyplomowej jest określony programem studiów danego kierunku lub specjalności. Praktyka dyplomowa jest realizowana w zależności od specyfiki podjętego tematu pracy magisterskiej i po uzgodnieniu z promotorem może być dzielona na mniejsze okresy.
Praktyki dyplomowe ze względu na specyfikę badań odbywają się w Laboratoriach i Stacjach Doświadczalnych Wydziału oraz w przedsiębiorstwach lub instytucjach związanych z zrealizowanym tematem, są ustalane i uzgadniane przez studenta w porozumieniu z promotorem.


Jak zorganizować praktykę

 • Student zapoznaje się z procedują realizacji praktyki zawodowej oraz programem praktyk z na swoim kierunku studiów.
 • Zgodnie z powyższymi wytycznymi i po konsultacji z opiekunem praktyk na swoim kierunku/specjalności studiów, student składa podanie do wybranego zakładu pracy (o profilu działalności związanym z kierunkiem studiów!).
 • Po wyrażeniu zgody przez zakład pracy na odbycie praktyki, student wypełnia druk „plan praktyk”, który zatwierdza wydziałowy opiekun praktyk.
 • Student składa podanie wraz z planem praktyk oraz wypełnia dane w szablonie elektronicznym otrzymanym od wydziałowego opiekuna praktyk, który jest przesyłany do Biura Karier i Kształcenia Praktycznego https://biurokarier.urk.edu.pl/
 • Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego przesyła do zakładu pracy stosowne porozumienie dotyczące warunków odbywania praktyki.
 • Studenci rozpoczynający praktykę powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeżeli student jest ubezpieczony poza uczelnią, to przed rozpoczęciem praktyk wpisuje nr polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego do planu praktyk i szablonu elektronicznego. Niektóre zakłady pracy wymagają przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy przed rozpoczęciem praktyk.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK