Informacje

Zasady odbywania i zaliczania praktyki zawodowej

Cel praktyk:

 • praktyki zawodowe mają na celu rozwijanie efektów kształcenia osiągniętych przez studentów w trakcie zajęć realizowanych w Uczelni oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej zgodnie z przyjętym programem kształcenia dla danego kierunku studiów.
 • poszerzenie wiedzy zdobywanej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 • zapoznanie studentów z technologią i organizacją procesów produkcyjnych w gospodarstwie, specyfiką środowiska zawodowego i kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
 • wdrożenie studentów do samodzielnego obserwowania zjawisk biologicznych, ich interpretacji i oceny na podstawie przesłanek naukowych
 • czynne uczestnictwo w jak największej liczbie prac wykonywanych w gospodarstwie lub instytucji, zarówno w ich organizowaniu i technicznym wykonaniu. Student powinien nabyć umiejętności poprawnej oceny jakości i wydajności wykonywanych prac
 • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Czas i miejsce praktyk

 • Czas trwania praktyki jest zależny od kierunku studiów oraz specjalności, i jest określony w programie studiów. Praktyka powinna zostać zrealizowana w semestrze, w którym jest przewidziana w programie studiów, a jej zakończenie powinno nastąpić do 15 września.
 • Miejscem odbywania praktyki powinny być gospodarstwa zajmujące się hodowlą lub chowem zwierząt (tj. gospodarstwa rolne, stacje doświadczalne, ogrody zoologiczne, certyfikowane hodowle zwierząt towarzyszących itp.), charakteryzujące się wysokim poziomem produkcji, a w przypadkach uzasadnionych studiowaną specjalnością placówki służby zdrowia, instytucje naukowo badawcze, gabinety/lecznice weterynaryjne i instytucje związane z zarządzaniem i nadzorem hodowlano-weterynaryjnym lub zakłady związane z produkcja pasz lub przetwarzaniem surowców pochodzenia zwierzęcego.
 • Praktyka częściowo lub w całości może także odbywać się w instytucjach poza granicami Polski.

Zakres i program praktyki

  • Podczas praktyki student kierunku Zootechnika powinien poznać, co najmniej dwa kierunki produkcji zwierzęcej w tym obowiązkowo jeden z kierunków produkcji tzw. podstawowej tj. chów bydła, chów trzody chlewnej lub chów drobiu (co najmniej 4 tygodnie) oraz, do wyboru, co najmniej jeden z kierunków uzupełniających związanych ze studiowaną specjalnością (co najmniej 2 tygodnie)
  • Studenci pozostałych kierunków Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt powinni realizować praktyki zgodnie z zakresem i programem określonym dla danego kierunku studiów
 1. Program praktyki
  • Studenci podczas odbywania praktyki w gospodarstwach zajmujących się hodowlą lub chowem zwierząt powinni poznać praktycznie następujące zagadnienia:
   • rasy i typy użytkowe zwierząt hodowanych w gospodarstwie;
   • rozród zwierząt – dobór osobników do rozpłodu, żywienie i postępowanie z samicami podczas ciąży, przygotowanie do porodu i ewentualne udzielenie pomocy;
   • odchów młodzieży;
   • żywienie zwierząt z uwzględnieniem gatunku, płci, wieku i stanu fizjologicznego;
   • pasze stosowane w gospodarstwie;
   • warunki utrzymania i pielęgnacji zwierząt gospodarskich;
   • profilaktyka, występowanie i zwalczanie chorób;
   • organizacja produkcji zwierzęcej, zatrudnienie, stopień mechanizacji, dokumentacja zootechniczna, znakowanie zwierząt, ocena wartości użytkowej;
  • Studenci podczas odbywania praktyki w miejscach uzasadnionych studiowanym kierunkiem lub specjalnością powinni poznać praktycznie następujące zagadnienia (jeżeli dotyczą):
   • organizacja pracy i zarządzanie, podział kompetencji oraz procedury obowiązujące w danej instytucji
   • prowadzenie dokumentacji hodowlanej/weterynaryjnej
   • rozwiązania technologiczne stosowane na terenie zakładu;
   • dobrostan zwierząt
   • postępowanie ze zwierzęciem zdrowym i chorym
   • przestrzeganie norm bezpieczeństwa sanitarnego
   • funkcjonowanie laboratoriów

Dokumentacja przebiegu praktyki

 1. Przebieg praktyki dokumentowany jest wpisami w Dzienniku Praktyk, którego forma dostępna jest na stronie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
 2. Student jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia „Dziennika Praktyk”, w którym zapisuje wykonane w ciągu dnia prace a cotygodniowe zapisy są potwierdzane przez opiekuna praktyki lub w właściciela gospodarstwa.
 3. Z każdego miejsca praktyki student zobowiązany jest uzyskać opinię o odbytej praktyce wydaną przez opiekuna praktyki lub właściciela gospodarstwa.

Zaliczenie praktyki zawodowej

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest jej odbycie w wymiarze i czasie określonym programem studiów, przedstawienie kompletnego dziennika praktyk i opinii z miejsca odbywania praktyki oraz uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu składanego przed wyznaczonym opiekunem praktyk danej specjalności, będącym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt i członkiem Wydziałowej Komisji ds. Praktyk Studenckich.
 2. Pytania na egzaminie z praktyki dotyczą:
  • zakresu wykonywanych prac i nabytych umiejętności zawodowych
  • w odniesieniu do etapu praktyki odbywającej się gospodarstwach zajmujących się hodowlą lub chowem zwierząt:
   opisu gospodarstwa, głównych kierunków produkcji, gatunków i ras zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, w tym m.in.:oceny pomieszczeń przeznaczonych dla utrzymywanych w gospodarstwie gatunków zwierząt, sposobu żywienia przygotowania i zadawania paszy; sposobu i ilości zadawanej paszy; znakowania zwierząt i prowadzenia dokumentacji; oceny wartości hodowlanej i użytkowej utrzymywanych zwierząt; umiejętności wykrywania rui, terminu krycia, zachowania przy porodzie; ogólnej analizy ekonomicznej danej gałęzi produkcji
  • w odniesieniu do etapu praktyki w miejscach uzasadnionych studiowaną specjalnością:
   • organizacji pracy i zarządzania instytucji
   • prowadzenia dokumentacji hodowlanej/weterynaryjnej
   • rozwiązań technologicznych stosowanych na terenie zakładu;
   • dobrostanu zwierząt
   • postępowania ze zwierzęciem zdrowym i chorym
   • przestrzegania norm bezpieczeństwa sanitarnego
   • funkcjonowania laboratorium
  • własnych opinii i obserwacji dotyczących miejsca odbywania praktyki
 3. Przy ocenie brana jest pod uwagę opinia wydana przez opiekuna praktyk lub właściciela gospodarstwa

Praktyka dyplomowa

Termin i czas trwania praktyki dyplomowej jest określony programem studiów danego kierunku lub specjalności. Praktyka dyplomowa jest realizowana w zależności od specyfiki podjętego tematu pracy magisterskiej i po uzgodnieniu z promotorem może być dzielona na mniejsze okresy.

Praktyki dyplomowe ze względu na specyfikę badań odbywają się w Laboratoriach i Stacjach Doświadczalnych Wydziału oraz w przedsiębiorstwach lub instytucjach związanych zrealizowanym tematem. Miejsca realizacji praktyk dyplomowych są ustalane i uzgadniane przez studenta w porozumieniu z promotorem.


Jak zorganizować praktykę:

 1. Student zapoznaje się z regulaminem oraz programem praktyk zawodowych na swoim kierunku studiów (informacja jest zamieszczona na internetowej stronie Wydziału/Kierunku).
 2. Zgodnie z powyższymi wytycznymi i ewentualnie po konsultacji z Opiekunem Praktyk na swoim Kierunku studiów, Student składa podanie do wybranego zakładu pracy (o profilu działalności związanym z kierunkiem studiów!).
 3. Po wyrażeniu zgody przez zakład pracy na odbycie praktyki, student wypełnia druk „plan praktyk”, który zatwierdza Wydziałowy Opiekun praktyk.
 4. Następnie Student składa podanie wraz z planem praktyk oraz wypełnia dane w szablonie elektronicznym otrzymanym od Wydziałowego Opiekuna praktyk, który jest przesyłany do Uczelnianego Biura Karier i Kształcenia Praktycznego, przy al. Mickiewicza 21 (Collegium Godlewskiego).
 5. Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego przesyła do zakładu pracy stosowne porozumienie dotyczące warunków odbywania praktyki.
 6. Studenci rozpoczynający praktykę powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jeżeli student jest ubezpieczony poza uczelnią, to przed rozpoczęciem praktyk wpisuje nr polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego do planu praktyk i szablonu elektronicznego. Niektóre zakłady pracy wymagają przedłożenia stosownego dokumentu potwierdzającego wykupienie polisy przed rozpoczęciem praktyk.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR