Komisje

Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • Przewodniczący: Dr hab. Agnieszka Otwinowska-Mindur
  (Pełnomocnik Dziekana ds Jakości Kształcenia)
 • Dr hab. Jarosław Chyb, prof. UR
 • Dr hab. inż. Małgorzata Gumułka, prof. UR
 • Dr hab. inż. Jarosław Kański, prof. UR
 • Dr hab. inż. Sławomir Kornaś, prof. UR
 • Dr hab. inż. Danuta Wrońska, prof. UR
 • Dr inż. Stanisław Łapiński
 • Dr inż. Magdalena Pieszka
 • Dr inż. Alicja Satoła
 • Mgr Anna Wyrobisz-Papiewska - przedstawiciel doktorantów
 • Wojciech Oleksy - przedstawiciel studentów

Dziekańska Komisja ds. Organizacji, Rozwoju i Budżetu WHiBZ

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. Czesław Klocek
 • Prof. dr hab. Monika Bugno - Poniewierska
 • Prof. dr hab. Z. Maciej Kowalski
 • Prof. dr hab. Krystyna Koziec
 • Prof. dr hab. Ewa Ptak
 • Prof. dr hab. Andrzej Sechman
 • Prof. dr hab. Dorota Zięba - Przybylska
 • Dr hab. Paweł Nosal, prof. UR
 • Dr hab. Piotr Micek prof. UR – Koordynator Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

Zadania Komisji:

 • opiniowanie zasadności powoływania nowych jednostek organizacyjnych na Wydziale,
 • opracowywanie strategii rozwoju Wydziału i ocena jej realizacji,
 • opiniowanie dokumentacji osób, ubiegających się o awans stanowiskowy, pod względem zgodności z zarządzeniem Rektora,
 • opiniowanie planów rzeczowo-finansowych oraz sprawozdań z ich wykonania przez jednostki Wydziału,
 • opiniowanie realizacji gospodarki finansowej przez Wydział oraz dyscyplinę naukową przypisaną do Wydziału,
 • określanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych na Wydziale,
 • inne zadania zlecone przez Dziekana, dotyczące organizacji, rozwoju i budżetu.

Dziekańska Komisja ds. Oceny Kadr, Nagród i Odznaczeń

 • Przewodnicząca: Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • Prof. dr hab. Monika Bugno-Poniewierska
 • Prof. dr hab. inż. Anna Hrabia
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Jagusiak
 • Prof. dr hab. Mirosława Sokołowska Mikołajczyk
 • Dr hab. Małgorzata Gumułka, prof. UR
 • Dr hab. Piotr Micek, prof. UR
 • Dr hab. inż. Paweł Nosal, prof. UR
 • Dr hab. inż. Magdalena Socha, prof. UR
 • Dr hab. Barbara Tombarkierwicz, prof. UR
 • Dr inż. Katarzyna Kirsz

Zadania Komisji:

 • przeprowadzanie okresowej oceny nauczycieli Wydziału w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, zgodnie z zarządzeniem Rektora,
 • opiniowanie wniosków o nagrody Rektora za działalność naukową oraz dydaktyczną i organizacyjną,
 • opiniowanie wniosków o narody Prezesa Rady Ministrów,
 • opiniowanie wniosków o narody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • opiniowanie i weryfikacja wniosków o odznaczenia dla pracowników Wydziału,
 • inne zadania zlecone przez Dziekana, dotyczące oceny pracowników, nagród i odznaczeń.

Dziekańska Komisja ds. Pracowników nie będących Nauczycielami

 • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
 • Mgr inż. Maria Kwaśniewska - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Mgr Beata Majka - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zadania Komisji:

 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie rocznych dodatków,
 • inne zadania zlecone przez Dziekana, dotyczące pracowników nie będących nauczycielami.

Dziekańska Komisja Likwidacyjna

 • Przewodniczący: Dr hab. inż. Andrzej Węglarz, prof. UR
 • Mgr inż. Maria Kwaśniewska
 • Małgorzata Miodek

Zadania Komisji:

 • likwidacja zużytych składników majątkowych jednostek organizacyjnych Wydziału,
 • analiza dokumentacji, a w razie konieczności oględziny składnika majątkowego, w celu oceny jego przydatności do dalszego użytkowania lub przeznaczenia do likwidacji,
 • zbadanie, czy zgłoszone do likwidacji składniki majątku były użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwie konserwowane,
 • sporządzanie protokołów likwidacyjnych,
 • inne zadania zlecone przez Dziekana, dotyczące gospodarki materiałowej i likwidacji.

Wydziałowa Komisja Konkursowa ds. przeprowadzania postępowań konkursowych dla nauczycieli akademickich
 • Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek
 • Prof. dr hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska
 • Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska
 • Kierownik Jednostki Organizacyjnej

Zadania Komisji:

 • Przeprowadzenie postępowania konkursowego oraz przedstawienie wyniku konkursu Rektorowi, w celu podjęcia decyzji w sprawie zatrudnienia

Wydziałowa Komisja ds. Praktyk Studenckich

 • Przewodniczący: Dr hab. inż. Ryszard Tuz, prof. UR
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman - Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • Prof. dr hab. Anna Wójtowicz
 • Dr hab. inż. Marcin Lis, prof. UR
 • Dr hab. Edyta Molik, prof. UR
 • Dr Olga Lasek
 • Dr inż. Magdalena Pieszka
 • Dr inż. Justyna Żychlińska-Buczek - przedstawiciel „ZNP”
 • Mgr inż. Anna Kosiek - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • Kamil Wiejacha - przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja ds. Praktyk Studenckich jest organem pomocniczym Dziekana i Rady Wydziału. Do jej podstawowych zadań należy:

 • Koordynowanie działań związanych z organizacją praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów
 • Opiniowanie zakresu i nadzór nad przebiegiem praktyk studenckich
 • Ocena wiedzy zdobytej przez studentów na praktykach

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 • Przewodnicząca: dr hab. Edyta Molik, prof. UR
 • dr hab. Danuta Wrońska prof. UR
 • dr Edyta Bauer
 • dr Jerzy Kowal
 • dr Joanna Pokorska

Zadania Komisji:

 • organizowanie i przeprowadzanie wyborów w skali Wydziału,
 • powiadamianie odpowiednich organów kolegialnych o dokonanym wyborze,
 • współpraca z Uczelnianą komisją wyborczą,
 • zapoznanie członków zebrań wyborczych z obowiązującą ordynacją wyborczą,
 • zarządza wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania i zapewnia dostarczenie ich wyborcom,
 • na bieżąco informuje wspólnotę akademicką Wydziału o przebiegu i wynikach kolejnych etapów wyborów.

Zarządzenie Dziekana nr 2/2019

Strona Wydziałowej Komisji Wyborczej


Wydziałowy Zespół ds. Promocji Wydziału

 • Przewodnicząca: Dr hab. inż. Magdalena Socha, prof. UR
 • Prof. dr hab. Olga Szeleszczuk
 • Dr hab. inż. Dorota Maj, prof. UR
 • Dr hab. Edyta Molik, prof. UR
 • Dr inż. Marta Basiaga
 • Dr Bogusława Długosz
 • Dr Agnieszka Grzegorzewska
 • Dr Ewa Drąg-Kozak
 • Dr Dominika Kułaj
 • Dr Olga Lasek
 • Kamil Linek - przedstawiciel studentów

Do podstawowych zadań należy:

 • Prezentacja oferty dydaktycznej Wydziału w szkołach średnich
 • Współpraca ze szkołami poprzez organizowanie na Wydziale wykładów i warsztatów dla uczniów
 • Współpraca w realizacji wspólnych projektów badawczych ze szkołami średnimi, z którymi Wydział podpisał umowy o współpracy
 • Promocja oferty kształcenia na stronach internetowych Wydziału i na portalach społecznościowych
 • Organizacja imprez plenerowych promujących ofertę dydaktyczno-naukową Wydziału oraz Uczelni (Dni Otwarte UR, Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców, Pikniki naukowe i in.)
 • Promocja Wydziału podczas imprez związanych z rolnictwem i produkcją zwierzęcą (np. konkursy, zawody jeździeckie, wystawy zwierząt hodowlanych itp.)
 • Aktywizowanie pracowników Wydziału i studentów do współodpowiedzialności za wizerunek Wydziału i Uczelni

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR