Oferta naukowo badawcza

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

Tematyka badań:

 • Neuroendokrynna regulacja mechanizmów rozwoju i adaptacji zwierząt; interakcje układu nerwowego, endokrynnego i immunologicznego podczas wzrostu; fizjologiczna rola opioidów i greliny w organizmie; neuroendokrynne podłoże chorób metabolicznych u zwierząt; immunoendokrynna rola tkanki tłuszczowej; czynniki hamujące ból i rozwój tkanki nowotworowej
 • Udział biologicznie aktywnych peptydów i amin biogennych w regulacji osi mózgowo-jelitowej oraz podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej u zwierząt
 • Udział akwaporyn w regulacji funkcji jajnika i jajowodu kury
 • Regulacja procesu steroidogenzezy w jajniku kury
 • Określenie roli kwasu glutaminowego w aktywności struktur motywacyjnych mózgowia królika w zmienionych warunkach homeostaz
 • Wpływ dodatków paszowych na wybrane wskaźniki biochemiczne i hematologiczne krwi u królików
 • Wpływ zróżnicowanego żywienia na ekspresję genów FADS1 i FADS2 u owcy domowej (Ovis aries)
 • Wpływ wybranych polichlorowanych bifenyli na jakość nasienia zwierząt gospodarskich
 • Wpływ NaF na ekspresję receptorów hormonów steroidowych w gonadach zarodków ptaków
 • Określenie mechanizmu odziaływania herbicydu Roundup na układ rozrodczy karasia na poziomie przysadki mózgowej i gonad

Priorytetowe kierunki badawcze:

 • Badania z zakresu endokrynologii i toksykologii rozrodu zwierząt:
  • rola hormonów tarczycy, witaminy D3 i retinoidów w regulacji funkcji osi podwzgórze-przysadka-jajnik ptaków
  • rola hormonu wzrostu i prolaktyny w regulacji czynności układu rozrodczego ptaków
  • wpływ ksenobiotyków na funkcje układu rozrodczego ryb, ptaków i ssaków oraz osi podwzgórze-przysadka-tarczyca u ptaków i ssaków
  • interakcja między układami immunologicznym i endokrynnym zwierząt
 • Molekularne mechanizmy remodelingu tkanek układu rozrodczego ptaków podczas cyklu reprodukcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem roli metaloproteinaz
 • Udział akwaporyn w czynności układu rozrodczego ptaków
 • Udział biologicznie aktywnych peptydów, amin biogennych i steroidów w regulacji osi mózgowo-jelitowej oraz podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej u zwierząt
 • Rola cząsteczek miRNA w regulacji ekspresji genów związanych z procesem starzenia się komórek oraz funkcją tkanki tłuszczowej
 • Rola miRNA w regulacji ekspresji genów związanych ze wzrostem, selekcją, dojrzewaniem i regresją pęcherzyków jajnikowych kury
 • Rola neuroprzekaźników w aktywności struktur motywacyjnych mózgowia ssaków w zmienionych warunkach homeostazy
 • Wpływ terapii fotodynamicznej na wybrane markery molekularne, angiogenezę i strukturę błony kosmówkowo-omoczniowej w okresie embriogenezy ptaków

Oferta współpracy:

 • badanie apoptozy i proliferacji komórek metodami spektrofotometrycznymi i immunohistochemicznymi
 • oznaczanie stężenia hormonów w płynach ustrojowych, pożywkach hodowlanych, homogenatach tkankowych i ekstraktach komórek metodami RIA, ELISA lub EIA
 • techniki histochemiczne, immunohisto(cyto)chemiczne, immunofluorescencyjne
 • oznaczanie aktywności enzymów cytochromowych I fazy metabolizmu ksenobiotyków (EROD, MROD)
 • izolacja limfocytów z krwi obwodowej i ich hodowla (badanie proliferacji)
 • hodowla komórek linii OVCAR (i innych linii komórkowych) pochodzących z American Tissue Culture Collection
 • izolacja i hodowla komórek adipocytów i preadipocytów
 • izolacja i hodowla komórek nerwowych i glejowych
 • izolacja i hodowla komórek warstwy ziarnistej i osłonki wewnętrznej pęcherzyka jajnikowego oraz komórek lutealnych jajnika świni
 • izolacja i hodowla organotypowa:
  • pęcherzyków prehierarchicznych i przedowulacyjnych (warstwa ziarnista i osłonka) kury domowej
  • podwzgórza, ciała migdałowatego, hipokampu, kory przedczołowej mózgu królików
  • nadnerczy ssaków i ptaków
  • struktur mózgowia zwierząt laboratoryjnych, świni, owcy, królika, ptaków
  • narządów układu pokarmowego –żołądka, jelit, trzustki, wątroby
 • badania in ovo na zarodkach ptaków domowych

Wykaz wyposażenia:

 • System do detekcji kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym StepOnePlus Real-Time PCR System + PC
 • Termocykler Eppendorf Gradient
 • BioPhotometr do analiz w laboratoriach biologii molekularnej Eppendorf
 • Inkubatory z atmosferą CO2
 • Komory laminarne BIOHAZARD z pionowym przepływem powietrza
 • Kriostat Leica 1900
 • Licznik promieniowania beta, typ LS-6000 11, firmy Beckman Instruments, USA
 • Licznik promieniowania gamma. typ Wizard 5, firmy HVD Vertrierss, Austria,
 • Liofilizator
 • Mikrotom rotacyjny LeicaRM 2245 - gotowy do pracy (półautomatyczny) firmy Kendrolab
 • Kinetyczny czytnik mikropłytkowy Elisa ELX808
 • Spektrofotometr mikropłytkowy BioTEK wraz z oprogramowaniem
 • Urządzenie do wizualizacji żeli BioDoc-If Imaging System
 • Wirówki: Eppendorf 5430R, wirówka stołowa Sigma, wirówka wysokoobrotowa Eppendorf typ 5417R
 • Zamrażarka szafowa HFU 1185 SI Basic „Super Insulation” f. Kendrolab
 • Nukleofektor Lonza
 • Mikroskop Axio Observer

Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt

Tematyka badań:

 • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania cech związanych z wydajnością mleczną i cech funkcjonalnych w populacjach bydła
 • Szacowanie parametrów genetycznych za pomocą różnych metod i dla różnych cech użytkowości zwierząt hodowlanych
 • Szacowanie wartości hodowlanej bydła w zakresie cech wydajności mlecznej i cech funkcjonalnych
 • Zastosowanie metody „analizy przeżywalności” do badań nad długowiecznością krów
 • Analiza fenotypowa i genetyczna cech ilościowych i jakościowych zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 • Badanie zależności między poziomem ciał ketonowych a temperaturą zamarzania mleka krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
 • Modelowanie krzywych laktacji dla cech związanych z wydajnością mleczną krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej przy użyciu różnych funkcji matematycznych
 • Szacowanie wydajności 305-dniowej oraz za pełną na podstawie dziennej wydajności mleka za pomocą różnych modeli krzywych laktacji
 • Badania nad poziomem spokrewnień i inbredu w polskich populacjach bydła ras mlecznych i mleczno-mięsnych
 • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na wskaźniki użytkowe i produkcyjne oraz zachowania świń
 • Produkcyjne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty zarządzania stadem bydła
 • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania dobrostanu krów mlecznych z uwzględnieniem ich użytkowości życiowej
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wczesnego diagnozowania krów zagrożonych ketozą
 • Charakterystyka zachowania zwierząt wykorzystywanych w animaloterapii
 • Ocena wartości użytkowej, reprodukcyjnej i hodowlanej koniowatych i psów
 • Wpływ wybranych czynników na mikrostrukturę i parametry fizyko chemiczne mięśni ptaków i ssaków
 • Analiza profili lipidowych wybranych układów biologicznych metodą spektrometrii masowej TOF-SIMS
 • Wpływ dodatków mineralno-witaminowych w formie bolusa poprawiających wskaźniki płodności, właściwości fizyko-chemiczne i jakość cytologiczną mleka
 • Ocena zależności między przyczynami brakowania krów długowiecznych a ich wartością hodowlaną i wartością hodowlaną ojców tych krów
 • Zmiany właściwości fizykochemicznych i dielektrycznych mięsa drobiowego w okresie poubojowym
 • Zrównoważone systemy użytkowania bydła, głównie na terenach górskich i podgórskich – modelowanie symulacyjne

Priorytetowe kierunki badawcze:

 • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania cech funkcjonalnych i produkcyjnych związanych w hodowlą bydła mlecznego w Polsce oraz szacowanie parametrów genetycznych i wartości hodowlanej zwierząt
 • Analiza fenotypowa i genetyczna cech ilościowych i jakościowych zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcyjności świń
 • Produkcyjne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty zarządzania stadem bydła
 • Ocena wartości użytkowej, reprodukcyjnej i hodowlanej koniowatych i psów
 • Wpływ wybranych czynników na mikrostrukturę i parametry technologiczne mięśni ptaków i ssaków
 • Charakterystyka zachowania zwierząt wykorzystywanych w animaloterapii

Oferta współpracy:

 • Doradztwo dotyczące obliczeń statystycznych, konsultowanie metodologii badań oraz wykonywanie obliczeń statystycznych (m.in. SAS, Statistica), szczególnie związanych z genetyką populacji, szacowaniem parametrów genetycznych i oceną wartości hodowlanej zwierząt; możliwość wykorzystania do obliczeń serwerów o dużej mocy obliczeniowej dostępnych w Katedrze
 • Ocena przyżyciowa oraz poubojowa królików ras czystych i mieszańców oraz możliwość prowadzenia doświadczeń na zwierzętach na fermie króliczej ( króliki nowozelandzkie białe); doradztwo w zakresie chowu i hodowli zwierząt futerkowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów kojarzeń oraz struktury genetycznej stada; oferowanie zwierząt hodowlanych
 • Sekwencjonowanie PCR, RT-PCR
 • Szkolenia, ekspertyzy i doradztwo z zakresu planowania i organizacji produkcji oraz analizy danych produkcyjnych w fermach świń
 • Szkolenia i doradztwo z zakresu planowania, organizacji hodowli i użytkowania koni i psów (m.in. budownictwo, dobrostan, odchów, wzrost i dojrzewanie); możliwość prowadzenia wykładów i warsztatów z tego zakresu
 • Doradztwo dotyczące oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym właściwości funkcjonalnych mięsa ryb i metod ich utrwalania, zmian jakościowych lipidów i profilu kwasów tłuszczowych w mleku i mięsie w trakcie przechowywania oraz podczas przeprowadzania zabiegów technologicznych; ekspertyzy dotyczące oceny sensorycznej skór i przyczyn występowania uszkodzeń skór
 • Szkolenia i doradztwo z zakresu inseminacji, transportu i dobrostanu bydła oraz produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych aspektów zarządzania stadem zwierząt
 • Analiza i doradztwo w obrazowaniu materiału biologicznego ze szczególnym uwzględnieniem analiz histologicznych, histopatologicznych oraz immunohistochemicznych

Wykaz wyposażenia:

 • Kriostat SleeMEV
 • Mikrotom rotacyjny Leica
 • Czytnik mikropłytkowy BioTek
 • Mikroskop świetlny Nikon E600
 • Mikroskop fluorescencyjny Zeiss Imager.A2
 • Aparat do elektroforezy pionowej
 • System do dokumentacji żeli
 • Chromatograf gazowy
 • Chromametr Konica-Minolta
 • Lactoscan
 • Multilyser
 • Analizator tekstury TA-XT plus
 • Termocykler PCR
 • Zestaw do monitoringu wizyjnego zachowania zwierząt
 • Skaner USG Aloka PS2 z kompletem 3 sond szerokopasmowych o zakresie częstotliwości od 3,5 do 9 MHz, w tym 2 sondy liniowe i 1 sonda konweksowa, przystosowane do diagnostyki abdominalnej i transrektalnej
 • Tablet graficzny Huion i oprogramowanie Image Pro Premier do precyzyjnej analizy pozyskanych sekwencji diagnostycznych
 • Trzy stacje robocze z systemem operacyjnym LINUX, 2-procesorowe (Intel Xeon lub AMD Opteron), z dużą pamięcią RAM i macierzami dyskowymi; kompilatory języka Fortran (Absoft Fortran i Lahey Fortran) umożliwiające tworzenie własnego jak również dostosowanie istniejącego oprogramowania do prowadzenia obliczeń (np. szacowania parametrów genetycznych i wartości hodowlanej bydła)

Katedra Rozrodu Anatomii i Genomiki Zwierząt

Tematyka badań:

 • Monitorowania rozwoju zarodków kocich przy wykorzystaniu systemu time-lapse
 • Zmiany integralności chromatyny jądrowej fibroblastów skóry kota domowego (Felis silvestris catus) i rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) w zależności od wieku
 • Opracowanie skutecznych metod kriokonserwacji oocytów i zarodków
 • Synchronizacja faz cyklu komórkowego fibroblastów skóry dzikich kotowatych i kota domowego w aspekcie klonowania somatycznego kotowatych
 • Wpływ nanocząstek srebra na integralność chromatyny jądrowej u wybranych gatunków zwierząt
 • Wpływ stresu na poziom niestabilności chromosomowej u mundżaka chińskiego Muntiacus reevesi
 • Wpływ wybranych rozrzedzalników na integralność DNA plemników królików fermowych
 • Analiza polimorfizmu genów związanych z funkcjonowaniem układu odpornościowego, cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi bydła oraz pojemnością antyoksydacyjną mleka
 • Analiza wybranych cech reprodukcyjnych i użytkowych ptaków domowych
 • Wpływu suplementacji diety ogierów składnikami mineralnymi, na jakość nasienia

Priorytetowe kierunki badawcze:

 • kriokonserwacja oocytów, plemników i zarodków rożnych gatunków zwierząt
 • mechanizmy i procesy w gametach i zarodkach
 • mutageneza komórek rozrodczych i zarodków
 • wykorzystanie wysokoprzepustowych technik oceny genomu w poszukiwaniu markerów selekcyjnych oraz mutacji warunkujących choroby genetyczne
 • cytogenetyczne analizy komórek rozrodczych i somatycznych w aspekcie zaburzeń rozrodczych

Oferta współpracy:

 • wykonywanie analiz prawidłowości kariotypu – wykonywanie ekspertyz kariotypu koni, bydła, świń i psów
 • organizacja, współorganizacja, komentowanie i prowadzenie wydarzeń hodowlanych związanych z końmi (czempionaty, wystawy, pokazy, konkursy, organizuję Zakład Treningowy o profilu zaprzęgowym dla klaczy ras szlachetnych)
 • sporządzanie opisu graficznego i słownego koni
 • identyfikacja koni przy pomocy systemu elektronicznego „micro-chip”
 • doradztwo w zakresie prowadzenia stad reprodukcyjnych ptaków domowych
 • doradztwo w zakresie wspomagania rozrodu ptaków zagrożonych wyginięciem

Wykaz wyposażenia:

 • mikromanipulator
 • inkubator
 • system monitorowania rozwoju zarodków Time-laps
 • system do witryfikacji oocytów i zarodków
 • termocyklery
 • aparat do elektroforezy poziomej
 • aparat do elektroforezy pionowej
 • system do dokumentacji żeli agarozowych
 • wirówka na probówki typu ependorf z chłodzeniem
 • mikroskopy świetlne
 • mikroskopy fluorescencyjne ze specjalistyczny oprogramowaniem do archiwizacji i analizy obrazu
 • zestaw do monitoringu zachowania zwierząt: kamery cyfrowe i rejestrator

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt

Tematyka badań:

 • Biotyczne i abiotyczne czynniki oddziaływujące na dobrostan zwierząt
 • Wspólne działania na rzecz przywrócenia i utrzymania różnorodności biologicznej karpackich ekosystemów górskich
 • Stan zarażenia stad i populacji zwierząt pasożytami w różnych warunkach środowiskowych
 • Różnorodność parazytofauny zwierząt udomowionych i wolno żyjących w badaniach morfologicznych i molekularnych
 • Ocena przynależności podgatunkowej robotnic pszczoły miodnej na podstawie badań morfologicznych
 • Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb żywieniowych rodzin pszczoły miodnej
 • Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi oraz węglowodorami aromatycznymi na jakość pszczoły miodnej i murarki ogrodowej
 • Innowacyjne rozwiązania w technologii sztucznej inkubacji różnych gatunków drobiu (kura domowa, kaczka domowa, gęś domowa i inne)
 • Wpływ czynników środowiskowych oddziałujących na nioskę i zarodek na przebieg rozwoju embrionalnego i postembrionalnego różnych gatunków drobiu
 • Wykorzystanie zarodka ptasiego (model in ovo) w badaniach toksykologicznych
 • Związki między wielkością ciała, a efektywnością pracy u mrówek

Priorytetowe kierunki działalności naukowej:

 • Badania nad optymalizacją procesu inkubacji drobiu wodnego i grzebiącego: doskonalenie metod laboratoryjnych i terenowych pozwalających na udoskonalenie technologii inkubacji jaj różnych gatunków drobiu
 • Doskonalenie metod laboratoryjnych i rozszerzenie wykorzystania modelu in ovo zarodka ptasiego (m.in. wykorzystanie testu błony omoczniowo-kosmówkowej zarodka kurzego do oceny drażniącego działania substancji chemicznych – test zalecany jako alternatywny dla testu Draize’a)
 • Doskonalenie metod laboratoryjnych i terenowych pozwalających na ocenę dobrostanu gospodarskich zwierząt futerkowych i zwierząt towarzyszących (amatorskich)
 • Badania nad zaburzeniami środowiska elektromagnetycznego Ziemi (PEM, PGM) i ich wpływem na organizmy żywe
 • Badania nad możliwością zastosowania wody elektrolizowanej jako środka dezynfekującego w produkcji zwierzęcej
 • Badania nad przebiegiem i ograniczaniem inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich
 • Badania faunistyczne w zakresie parazytofauny zwierząt dzikich i objętych ochroną gatunkową

Oferta współpracy:

 • Pomiary oraz określenie wpływu pyłu zawieszonego (smog) na organizmy żywe
 • Badania parazytologiczne zwierząt gospodarskich i dziko żyjących (koproskopowe oraz sekcyjne, z rozpoznaniem gatunków pasożytniczych pierwotniaków i helmintów)
 • Opracowanie procedur zwalczania muchówek synantropijnych w gospodarstwach utrzymujących różne gatunki zwierząt
 • Badania w zakresie biologii pszczoły miodnej
 • Badania jakościowe parametrów fizykochemicznych jaj ptasich
 • Badania toksykologiczne z wykorzystaniem modelu zarodka ptasiego (in ovo), w tym testu błony omoczniowo-kosmówkowej zarodka kurzego do oceny drażniącego działania substancji chemicznych (test zalecany jako alternatywny dla testu Draiza)
 • Badania wpływu modyfikacji mikroklimatycznych (temperatury, wilgotności, stężenia dwutlenku węgla i/lub innych gazów) w procesie magazynowania jaj na ich jakość i/lub zdolność wylęgową

Wykaz wyposażenia:

Wyposażenie laboratorium lęgów:

 • inkubatory doświadczalne przystosowane do inkubacji jaj różnego gatunku drobiu (kura, kaczka domowa, gęś domowa, indyk, przepiórka, bażant)
 • komory klimatyczne do przechowywania jaj różnych gatunków drobiu z możliwością regulacji parametrów termiczno-wilgotnościowych oraz składu gazowego atmosfery
 • teksturometr z przystawką do oceny parametrów fizycznych jaj różnych gatunków drobiu
 • komory UV do dezynfekcji jaj
 • komplet niezbędnej aparatury do oceny mikroklimatu budynków inwentarskich
 • sprzęt laboratoryjny: ELISA, spektrofotometr płytkowy, pH-metry, wirówka z chłodzeniem oraz podstawowy sprzęt laboratoryjny (wagi, Horteksy, mieszadła, itp.)
 • kamera termowizyjna FLIR E8xt

Wyposażenie laboratorium parazytologii zwierząt domowych:

 • mikroskopy, lupy binokularne
 • sprzęt do badań koproskopowych (waga precyzyjna, wirówka, komory McMastera i FLOTAC)

Wyposażenie laboratorium parazytologii zwierząt dzikich:

 • mikroskopy, lupy binokularne
 • sprzęt do badań molekularnych (komora laminarna, termoblok, termocykler, wirówka z chłodzeniem, waga precyzyjna, spektrofotometr, sprzęt do elektroforezy, zamrażarka niskotemperaturowa)

Wyposażenie laboratorium ekologicznego:

 • mikroskop metalograficzny, lupy binokularne
 • inkubatory do hodowli bezkręgowców z regulowanym fotoperiodem i regulacją temperatury w zakresie 0-70°C
 • komora cieplna z regulacją temperatury w zakresie 10-100°C
 • waga precyzyjna

Wyposażenie pracowni pszczelnictwa:

 • mikroskopy, lupy binokularne
 • kamera termowizyjna

Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa

Tematyka badań:

 • Wpływ dodatków paszowych (maślanu sodu, kwasów omega-3, probiotyków, nukleotydów, immunoglobulin) na efekty odchowu cieląt, a także na wzrost i rozwój cieląt w okresie postnatalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju układu pokarmowego oraz odpornościowego
 • Prewalencja, czynniki ryzyka oraz konsekwencje subklinicznej ketozy u krów mlecznych w Polsce
 • Metabolizm wątroby u krów mlecznych w okresie okołoporodowym
  • wpływ zearalenonu na metabolizm glukozy i tłuszczu w komórkach wątroby krów z kliniczną i subkliniczną postacią ketozy
  • wpływ dodatków glukoplastycznych (gliceryna, glikol propylenowy) na procesy glukoneogenezy
 • Wpływ dodatku oleju lnianego oraz witaminy E do dawek pokarmowych dla koni na strawność składników pokarmowych, procesy fermentacyjne zachodzące w przewodzie pokarmowym, a także na wydolność wysiłkową oraz wskaźniki stresu oksydacyjnego
 • Wpływ udziału pasz treściwych w dawce pokarmowej i egzogennego maślanu sodu na strukturę i funkcje nabłonka żwacza owiec
 • Wpływ składu dawek pokarmowych na procesy trawienne zachodzące w przewodzie pokarmowym dzikich przeżuwaczy (badania prowadzone na zwierzętach utrzymywanych w ogrodach zoologicznych)
  • wpływ pobrania monosacharydów i disacharydów na wybrane funkcje przewodu pokarmowego przeżuwaczy skubiących – badania modelowe z wykorzystaniem mundżaków chińskich (Muntiacus reevesii)
  • wpływ udziału granulatu nisko skrobiowego w dawce pokarmowej dla dzikich/ egzotycznych przeżuwaczy na pobranie pasz, zachowania pokarmowe i strawność składników pokarmowych
 • Badania nad zwiększeniem efektywności produkcji pasz
  • wpływ czynników technologicznych działających na paszę (temperatura, ciśnienie, lignosulfoniany) na efektywny rozkład w żwaczu, strawność jelitowa oraz strawność w całym przewodzie pokarmowym suchej masy, białka ogólnego i aminokwasów
  • wpływ dodatków do zakiszania na jakość i wartość pokarmową kiszonek z traw, lucerny i kukurydzy
 • Badania nad możliwością zwiększenia dokładności szacowania składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz metodą NIRS
 • Badania nad możliwością wykorzystania analizy składu mineralnego sierści wybranych zwierząt do oceny prawidłowości ich żywienia
 • Badania nad wpływem składu karmy na funkcjonowanie gruczołów około odbytowych u psów
 • Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na metabolizm i produkcyjność zwierząt
  • analiza polimorfizmów genów związanych z użytkowaniem mięsnym zwierząt gospodarskich
  • rola białek związanych z poborem pokarmu (oreksyny, greliny, leptyny, rezystyny) w kształtowaniu procesów sezonowości rozrodu owiec (cykl rujowy, sezon anestralny, ciąża, laktacja)
 • Analiza zmian zawartości substancji bioaktywnych w mleku owiec w okresie odchowu jagniąt
 • Możliwości zastosowania wełny owczej w budownictwie
 • Analiza stanu hodowli kóz w Województwie Podkarpackim
 • Inwentaryzacja ichtiofauny Wisły oraz jej dopływów w okolicy Krakowa
 • Analiza koncentracji metali ciężkich w tkankach dzikich ryb pochodzących z odłowów rzek i zbiorników wodnych Polski południowej
 • Wpływ ekspozycji ryb na metale ciężkie
 • Wpływ czynników pochodzenia podwzgórzowego i gonadowego na hormonalną regulację rozrodu u ryb karpiowatych
 • Wpływ stymulacji hormonalnej na efektywność rozrodu ryb karpiowatych
 • Wpływ polutantów na procesy rozrodcze u ryb karpiowatych

Priorytetowe kierunki badawcze:

 • Wpływ składników pokarmowych na rozwój układu pokarmowego oraz odpornościowego cieląt - badania z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej
 • Wpływ udziału pasz treściwych w dawce pokarmowej i egzogennego maślanu sodu na strukturę i funkcje nabłonka żwacza owiec
 • Prewalencja, czynniki ryzyka i konsekwencje zaburzeń metabolicznych u krów mlecznych w Polsce
 • Wpływ dodatku oleju lnianego oraz witaminy E do dawek pokarmowych dla koni na wydolność wysiłkową oraz wskaźniki stresu oksydacyjnego.
 • Wpływem czynników abiotycznych na metabolizm komórek wątrobowych w hodowlach in vitro
 • Procesy trawienne w przewodzie pokarmowym zwierząt egzotycznych (badania we współpracy z ogrodami zoologicznymi
 • Wpływem składu karmy, w tym zawartości i rodzaju włókna pokarmowego na procesy trawienne w przewodzie pokarmowym psów
 • Identyfikacja markerów genetycznych wartości rzeźnej, jakości i tekstury mięsa zwierząt gospodarczych
 • Znaczenie białek zaangażowanych w utrzymanie bilansu energetycznego organizmu w procesach rozrodczych, na modelu owcy
 • Innowacyjne zastosowanie wełny owczej jako włókna biokompozytowego w przemyśle i rolnictwie
 • Walory prozdrowotne mleka owczego i jego znaczenie dla rozwoju organizmu
 • Hormonalna regulacja rozrodu u ryb karpiowatych
 • Hormonalna indukcja owulacji i spermacji u ryb
 • Wpływ metali ciężkich na ryby
 • Badania nad strukturą ichtiofauny w rzekach Polski południowej

Oferta współpracy:

 • Analizy chemiczne pasz
 • Analiza skład chemicznego pasz metodą NIRS
 • Badania rozkładu białka pasz w żwaczu i strawności jelitowej białka – metody in sacco i in vitro
 • Badania strawnościowe in vivo z wykorzystaniem zwierząt doświadczalnych, w tym zwierząt przetokowanych do żwacza i dwunastnicy
 • Prowadzenie badań i ekspertyz z zakresu paszoznawstwa (wartości pokarmowej pasz)
 • Prowadzenie badań i ekspertyzy z zakresu żywienia krów mlecznych, cieląt i bydła mięsnego
 • Prowadzenie badań i ekspertyz w zakresie żywienia psów i kotów. Dietetyka psów i kotów
 • Prowadzenie badań i ekspertyz w zakresie żywienia wybranych zwierząt w ogrodach zoologicznych
 • Analiza ekspresji genów na poziomie RNA i białka
 • Izolacja kwasów nukleinowych DNA i RNA z różnych materiałów biologicznych, identyfikacja mutacji sprawczych defektów genetycznych DUMPS, BLAD, RYR1. Diagnozowanie genetycznie warunkowanej plenności owiec olkuskich, podatności na scrapie
 • Techniki z zakresu hodowli komórek i tkanek in vitro (hodowle komórkowe linii nowotworowej MDA-MB-231 (nowotwór piersi), IMR-32 i SH-SY5Y (nerwiak zarodkowy współczulny, neuroblastoma), JEG-3 (nowotwór łożyska), hodowle pierwotne mysich zarodkowych fibroblastów, izolacja i hodowla kanalików nerkowych myszy, hodowle eksplantów szyszynek i przysadek mózgowych owiec)
 • Metoda immunoenzymatycznego (ELISA) oznaczenia stężenia hormonów białkowych i steroidowych w płynach ustrojowych, pożywkach hodowlanych i homogenatach tkankowych
 • Odmiana techniki immunohistochemicznej tzw. metoda pływających skrawków („free-floating sections”) w badaniu tkanek mózgowych
 • Oznaczanie stopnia apoptozy komórek w liniach nowotworowych z zastosowaniem cytometru przepływowego
 • Techniki z zakresu biologii molekularnej (izolacja genomowego DNA i całkowitego RNA oraz białek z komórek i tkanek, amplifikacja fragmentów genów metodą PCR, analiza ekspresji genów metodą RT-PCR oraz Real-Time PCR, analiza ekspresji białek metodą Western blot)
 • Ocena jakości i przeżywalności nasienia tryka przy pomocy testu HOS i metody fluorescencyjnej. Techniki kriokonserwacji nasienia tryka
 • Prowadzenie odłowów kontrolnych ryb w wodach powierzchniowych metodą elektropołowu agregatowego (brodzenie i stanowiska łodziowe)
 • Analiza koncentracji LH oraz wybranych hormonów steroidowych u ryb karpiowatych metodą ELISA
 • Analiza ekspresji genów metodą RT-PCR
 • Analiza koncentracji wybranych metali ciężkich w tkankach metodą AAS

Wykaz wyposażenia:

 • Analizator aminokwasów INGOS AAA-400
 • Chromatograf gazowy VARIAN 3400CX - profil kwasów tłuszczowych, LKT
 • Chromatograf gazowy VARIAN 430GC - profil kwasów tłuszczowych, LKT
 • Zestaw urządzeń i aparatów do oznaczania składu podstawowego pasz
 • Zestaw do oznaczeń zawartości NDF, ADF i ADL (Ankom)
 • Inkubator Daisy do oznaczania strawności in vitro
 • Urządzenia do oznaczania strawności metodą gas-test (Ankom)
 • Urządzenia do oznaczenia składu pasz metodą NIRS DS2500, DA1640, InfraXact
 • Aparat do hydrolizy tłuszczu Buchi B411
 • Aparat do ekstrakcji tłuszczu Buchi B811
 • Data logger Squirrel 2020 do monitorowania stabilności tlenowej kiszonek
 • Pracownia Biotechnologii i Genomiki, Laboratorium Biologii Molekularnej: urządzenie do analizy ekspresji genów na poziomie RNA - StepOnePlus™ Real-Time PCR System, urządzenie do analizy ekspresji genów na poziomie białka - Mini-PROTEAN® Tetra Cell Bio-Rad, kompletne wyposażenie laboratorium do izolacji DNA i RNA, genotypowania zwierząt. Pełne wyposażenie Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek in vitro (hodowle pierwotne i linie komórkowe)
 • Laboratorium oceny wełny
 • Laboratorium Pozyskiwania i Przerobu Mleka oraz Oceny Wartości Rzeźnej
 • Owczarnia dydaktyczno – badawcza
 • Laboratorium do Kaniulacji i Infuzji Dokomorowych
 • Agregat plecakowy, agregat stacjonarny i ponton do połowu ryb w wodach otwartych
 • Spektrometr AAS Unicam 929
 • Mineralizator Velp 20/26
 • Dejonizator wody - system odwróconej osmozy
 • 30 akwariów o pojemności 300 L
 • 12 basenów 700L przystosowanych do utrzymania ryb
 • Czytnik mikropłytek ELISA
 • Myjka do płukania mikropłytek ELISA
 • Wytrząsarka do płytek ELISA z regulacją temperatury
 • Laminar przepływowy do hodowli komórkowych
 • Termocykler Eppendorf
 • Spektrofotometr UV Eppendorf
 • Transiluminator UV
 • Zestaw do elektroforezy
 • Laminar przepływowy do hodowli komórkowych
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK