Procedury

Procedury ogólne:

  Procedura Ogólna PO-01
Opracowywanie, aktualizacja i doskonalenie procedur Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).


  Procedura Ogólna PO-02
Zgłaszanie potrzeb wprowadzenia zmian w dokumentach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).

  Procedura Ogólna PO-03

Hospitacje zajęc dydaktycznych


Procedury własne Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt:

PROCEDURA WYDZIAŁOWA PW-01: Organizacja, realizacja i zaliczanie praktyk

         ZAŁĄCZNIK nr 1 - Ankieta oceniająca praktykę zawodową realizowaną w trakcie studiów

PROCEDURA WYDZIAŁOWA PW-02: Ewaluacja osiągania zakładanych programem studiów efektów uczenia się na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

         ZAŁĄCZNIK nr 1 – Protokół z oceny dokumentacji i ewaluacji realizacji efektów uczenia  się dla modułu/przedmiotu/praktyk

         ZAŁĄCZNIK nr 2 - Protokół z weryfikacji procesu dyplomowania

 
  PROCEDURA WYDZIAŁOWA PW-03: Ocena bazy dydaktycznej
          ZAŁĄCZNIK nr 1- Protokół oceny bazy dydaktycznej
 
PROCEDURA WYDZIAŁOWA PW-04: Przeprowadzanie i weryfikacja wyników dokonywanej przez studentów oceny zajęć dydaktycznych
        realizowanych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt
 
PROCEDURA WYDZIAŁOWA PW-05: Ocena funkcjonowania dziekanatu
 
PROCEDURA WYDZIAŁOWA PW-06: Procedura wyboru przez studentów przedmiotów do wyboru
 
PROCEDURA WYDZIAŁOWA PW-07: Procedura zgłaszania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych na Wydziale
          Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
         ZAŁĄCZNIK nr 1 - Wykaz zgłoszonych tematów
         ZAŁĄCZNIK nr 2 - Wniosek o zmianę promotora.
 
PROCEDURA WYDZIAŁOWA PW-08: Procedura dyplomowania na studiach pierszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
PROCEDURA WYDZIAŁOWA PW-09: Procedura dyplomowania na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK