Bioinżynieria zwierząt

Studia II stopnia - magisterskie, trwają 3 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego "magister inżynier".

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia - magisterskie, trwają 3 semestry.

Forma studiów: studia stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Czas trwania: 3 semestry

Uzyskany tytuł: magister inżynier

Rekrutacja: na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

Profil absolwenta: absolwent studiów II stopnia kierunku bioinżynieria zwierząt posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu bioinżynierii zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zajęć w laboratoriach. Absolwent tego kierunku powinien dysponować wiedzą teoretyczną i nabytymi umiejętnościami praktycznymi (nowoczesne techniki hodowli komórek i tkanek, techniki biologii molekularnej), pozwalającymi na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu objętego programem nauczania. Zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, czyta ze zrozumieniem i biegle wykorzystuje literaturę naukową, a także przygotowuje i wygłaszania w języku polskim i angielskim prezentacje z zakresu bioinżynierii zwierząt. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent powinien być przygotowany do pracy w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w weterynarii i produkcji zwierzęcej, jednostkach naukowo-badawczych, instytutach branżowych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; przemyśle; administracji; placówkach ochrony przyrody. Absolwent powinien być przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kierunki pokrewne: biotechnologia (studia inżynierskie), behawiorystyka zwierząt, analityka medyczna, zootechnika, rolnictwo, ochrona środowiska (studia inżynierskie).

Program kształcenia obejmuje:

  • Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, aspekty etyczno-filozoficzne w hodowli zwierząt, tradycyjne i regionalne produkty zwierzęce, prawo patentowe, warsztaty – absolwent na rynku pracy,
  • podstawowe: statystyka w naukach przyrodniczych, ekonomika i zarządzanie w przedsiębiorstwie,
  • kierunkowe: metodyka i analiza doświadczeń w naukach przyrodniczych, zastosowanie izotopów i przeciwciał w diagnostyce laboratoryjnej, bioinżynieria procesów komórkowych, bioinformatyka, diagnostyka molekularna, podstawy proteomiki, nutrigenomika, organizmy genetycznie modyfikowane, biologia i hodowla komórek macierzystych, modelowanie systemów biologicznych, ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.

Oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowych i kierunkowych w programie kształcenia 30% zajęć prowadzonych jest w formie przedmiotów (modułów) do wyboru. W planie studiów II stopnia na kierunku Bioinżynieria zwierząt przewidziana jest 4 tygodniowa praktyka dyplomowa, która stanowi integralną część procesu przygotowania studenta do samodzielnej pracy badawczej, a w szczególności, w powiązaniu z treściami kształcenia w zakresu przedmiotów kierunkowych, ma przygotować go do planowania i prowadzenia badań, gromadzenia i opracowywania wyników i w końcu redakcji pracy magisterskiej. W trakcie praktyki student może gromadzić dokumentację na potrzeby realizacji pracy dyplomowej – magisterskiej (jeżeli wymaga tego specyfika pracy). Praktyka jest zaliczana przez opiekuna naukowego (promotora) pracy na podstawie obserwacji aktywności studenta podczas jej trwania.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK