Biologia Stosowana

Rodzaj studiów: studia II stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Czas trwania: 4 semestry

Uzyskany tytuł: magister

Rekrutacja: na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

Profil absolwenta: celem kształcenia na kierunku biologia stosowana jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent ma nabyć umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta powinna cechować znajomość języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii. Założeniem programu studiów kierunku Biologia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). W trakcie kształcenia absolwent powinien zostać przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych.

Kierunki pokrewne: biotechnologia, zootechnika, ogrodnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo, rybactwo.

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent studiów magisterskich na kierunku biologia stosowana powinien posiadać rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu biologii. Powinien dysponować wiedzą teoretyczną, pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, a także wiedzą specjalistyczną z zakresu objętego programem nauczania. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent powinien być przygotowany do pracy w: instytutach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny; przemyśle; administracji; placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie – po ukończeniu kursu pedagogicznego (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Program studiów stacjonarnych II stopnia kierunku biologia stosowana obejmuje następujące grupy przedmiotów:

  • przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, bioetyka, metody statystyczne w biologii, metodologia nauk przyrodniczych,
  • kierunkowe: techniki mikroskopowe, analiza instrumentalna, cytobiochemia, endokrynologia porównawcza, ichtiobiologia i hydrobiologia, bioinformatyka, kultury in vitro, ekologia roślin, ekologia ewolucyjna, genetyka człowieka z elementami antropologii, biogeografia, paleobiologia, filogenetyka molekularna, bioróżnorodność organizmów.

W planie studiów II stopnia na kierunku biologia stosowana przewidziano 4 tygodniową praktykę dyplomową. Praktykę tę można odbyć w laboratoriach poszczególnych Katedr Uniwersytetu Rolniczego oraz w krajowych placówkach naukowo-badawczych.

Na studiach magisterskich kierunku biologia stosowana, podobnie jak na studiach licencjackich, zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów (biologicznego i dyplomowego) oraz w formie zajęć fakultatywnych.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK