Zootechnika
Zootechnika
 
Rekrutacja na semestr zimowy

Rodzaj studiów: studia II stopnia - magisterskie, trwają 3 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego "magister inżynier".

Studia niestacjonarne II stopnia, realizowane są systemem 3-dniowych zjazdów, kilka razy w ciągu semestru.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry

Uzyskany tytuł: magister inżynier

Rekrutacja: na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia ocen wykazanych w suplemencie.

Specjalności:

 • studia stacjonarne i niestacjonarne:
  • Hodowla i użytkowanie zwierząt
 • Studia stacjonarne:
  • Akwakultura i ochrona środowiska wodnego,
  • Bioengineering in animal science (specjalność prowadzona w języku angielskim),
  • Bioinżynieria rozrodu zwierząt,
  • Żywienie i dietetyka zwierząt

Profil absolwenta: celem kształcenia na kierunku zootechnika jest przekazanie absolwentom gruntownej wiedzy z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, higieny i dobrostanu zwierząt, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Nieodłącznym elementem kształcenia jest opanowanie języka obcego, szczególnie w zakresie terminologii specjalistycznej z zakresu rolnictwa i zootechniki, a także umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi w zakresie tworzenia komputerowych baz danych.

Efektem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy zawodowej w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, szkolnictwie rolniczym, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa.

Przedstawiony powyżej profil absolwenta jest charakterystyczny dla wszystkich specjalności, jakie są prowadzone na kierunku zootechnika. Natomiast, przedstawiona poniżej charakterystyka tych specjalności przybliża ich zróżnicowanie.

Kierunki pokrewne: rolnictwo, rybactwo, biotechnologia (studia inżynierskie), ochrona środowiska (studia inżynierskie).


Studia stacjonarne II stopnia

Studia II stopnia prowadzone na kierunku zootechnika mają charakter otwarty i są przewidziane dla absolwentów studiów I stopnia z kierunku własnego oraz kierunków pokrewnych z innych wydziałów, czy też uczelni, o ile kandydaci spoza własnego kierunku spełniają wymogi określone w zasadach rekrutacji na studia obowiązujących w Uniwersytecie Rolniczym. Kształcenie ma na celu przekazanie kwalifikacji przydatnych do realizacji przez przyszłego absolwenta celów sprecyzowanych poniżej.

Studia II stopnia trwają 3 semestry. Na tym etapie kształcenia student ma uzyskać zaawansowaną wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt oraz stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt. Absolwent powinien uzyskać przygotowanie do pracy na kierowniczych stanowiskach w produkcji zwierzęcej, administracji państwowej i samorządowej, gospodarstwach rolnych i hodowlanych, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, oraz w doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach obrotu zwierzętami i służbach surowcowych oraz w szkolnictwie zawodowym (po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich). Uzupełnieniem zajęć z przedmiotów kierunkowych jest kontynuacja kształcenia z zakresu języka obcego, którego efektem powinno być opanowanie języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Praktyka dyplomowa, stanowi integralną część procesu przygotowania studenta do samodzielnej pracy badawczej, a w szczególności, w powiązaniu z treściami kształcenia w zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych, ma przygotować go do planowania i prowadzenia badań, gromadzenia i opracowywania wyników i w końcu redakcji pracy magisterskiej. Jednym z celów kształcenia na studiach II stopnia jest wszechstronne przygotowanie zawodowe absolwenta do podjęcia studiów doktoranckich.

Specjalności na II stopniu kształcenia mają na celu umożliwienie studentom wyboru odpowiadającego im profilu zawodowego. Poniżej przedstawiono ogólne założenia tych specjalności.

  
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
 
Rekrutacja na semestr letni

Celem kształcenia na specjalności Bioinżynieria rozrodu zwierząt jest wyposażenie studentów w gruntowną wiedzę z zakresu metod badań na zwierzętach, planowania i organizacji pracy hodowlanej, inżynierii genetycznej i diagnostyki molekularnej. Studenci tej specjalności, przede wszystkim, mają za zadanie zapoznanie się z fizjologicznymi i endokrynologicznymi aspektami rozrodu zwierząt orazpodstawowymi biotechnikami rozrodu, takimi jak: metody zapłodnienia pozaustrojowego, mikrochirurgicznyne metody zapładniania oocytów, metody hodowli zarodków, pozaustrojowe dojrzewanie zarodków, klonowanie zwierząt, transgeneza, kriokonserwacja oocytów i zarodków, metody cytogenetyczne i molekularne stosowane w diagnostyce genetycznej. Słuchacze specjalności Bioinżynieria Rozrodu Zwierząt uczą się także nowoczesnych metod analitycznych stosowanych w badaniach z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt oraz z zagadnień z zakresu toksykologii rozrodu i rozwoju zwierząt oraz interakcji między czynnikami środowiskowymi a organizmem. Istotne uzupełnienie zajęć dydaktycznych stanowią: 4-tygodniowa praktyka dyplomowa, seminaria dyplomowe oraz warsztaty – „absolwent na rynku pracy”.

Efektem kształcenia jest pełne przygotowanie absolwenta do pracy zawodowej w placówkach naukowo-badawczych (szczególnie związanych z rozrodem zwierząt), w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, ośrodkach doradztwa rolniczego, szkolnictwie rolniczym, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa. Absolwenci specjalności Bioinżynieria Rozrodu Zwierząt będą przygotowani do pracy samodzielnej pracy badawczej i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
 
Rekrutacja na semestr letni

Studia II stopnia na kierunku zootechnika o na specjalności Żywienie i dietetyka zwierząt mają wyposażyć studenta w zaawansowaną wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji programów żywieniowych i profilaktycznych stosowanych u różnych gatunków zwierząt. Specjalność ta jest adresowana głównie do absolwentów studiów I stopnia kierunku zootechnika. Program zajęć obejmuje wiadomości z zakresu zasad dobrej praktyki żywieniowej, poczynając od planowania produkcji oraz oceny jakości i wartości pokarmowej pasz, poprzez praktyczne wykorzystanie technik komputerowych do bilansowania mieszanek i dawek pokarmowych, a na systemach i technikach ich skarmiania kończąc. Ważnym elementem programu jest przedstawienie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie produkcji pasz i żywienia zwierząt. Ponadto, studenci zapoznają się z metodami oceny stopnia pokrycia potrzeb pokarmowych zwierząt na podstawie różnych źródeł informacji. Program kształcenia obejmuje także zajęcia z zakresu wiedzy o produktach oraz procesach produkcji i dystrybucji pasz, dodatkach paszowych oraz działalności doradczej wybranych firm paszowych. Ważnym elementem kształcenia są też zajęcia w specjalistycznym laboratorium Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa oraz wybranych gospodarstwach utrzymujących wysokowydajne zwierzęta gospodarskie. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie oraz specjalistów z zewnątrz.

Absolwenci tej specjalności są dobrze przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją pasz, w ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w dużych fermach, pełniąc funkcję zootechników i kierowników gospodarstw. Zdobyte wykształcenie stanowi też dobrą bazę do podjęcia pracy w firmach zajmujących się szeroko pojętym doradztwem żywieniowym i dietetyką zwierząt chorych, produkcją specjalistycznych dodatków paszowych i produkcją pasz leczniczych. Potrafią podjąć pracę na szczeblu wykonawczym lub kierowniczym, a także założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Studia niestacjonarne II stopnia

Program kształcenia na studiach niestacjonarnych II stopnia jest ekwiwalentny z programem studiów stacjonarnych na specjalności Hodowla zwierząt, różnica sprowadza się jedynie do zmniejszonego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, ponieważ program ten zakłada większy wkład własnej pracy samokształceniowej studentów niestacjonarnych.

Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
 
Rekrutacja na semestr letni

Specjalność przygotowująca absolwentów do pracy ze wszystkimi gatunkami zwierząt gospodarskich, stwarzająca dobre podstawy do wyboru w trakcie studiów własnego profilu zawodowego. Odbywa się to poprzez konstrukcję indywidualnego profilu przedmiotów kierunkowych i wybór tematyki pracy dyplomowej. Efektem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy zawodowej w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, szkolnictwie rolniczym, placówkach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej, oraz wielu innych instytucjach szeroko pojętej obsługi rolnictwa.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK