Misja

Misja Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (WHiBZ) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, kontynuuje akademickie tradycje Wydziału Zootechnicznego istniejącego w ramach Wyższej Szkoły Rolniczej, a później Akademii Rolniczej. Należy jednak pamiętać o tym, że kształcenie w zakresie nauk rolniczych i leśnych w Krakowie podjęto jeszcze w 1890 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim, a bogate dziedzictwo naukowe i intelektualne tego Uniwersytetu jest do dziś fundamentem dydaktycznej i naukowej działalności WHiBZ. Przeszło stuletnia tradycja i głębokie korzenie akademickie stanowią zobowiązanie dla współczesnej społeczności akademickiej Wydziału i dają jej silną motywację do podejmowania innowacyjnych działań badawczo-dydaktycznych i wdrożeniowych.


W Wydziale kształci się specjalistów wysokiej klasy w obszarze szeroko pojętych nauk o zwierzętach, którzy potrafią sprostać oczekiwaniom współczesnego przemysłu rolno-spożywczego. Oczekiwania te coraz częściej dotyczą spełnienia przez producenta warunków w zakresie przestrzegania zasad ekologii i zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz poszanowania praw zwierząt. W takim kontekście ważną misją Wydziału staje się także kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej miejsca i roli zwierząt we współczesnym świecie oraz relacji między człowiekiem i zwierzęciem. Absolwenci Wydziału posiadają więc nie tylko specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce rolniczej i pozarolniczej, ale także kompetencje społeczne pozwalające na systematyczny rozwój własnej osobowości i osiąganie sukcesów zawodowych.


Kierunki studiów prowadzone w WHiBZ dostosowywane są do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, przemian zachodzących we współczesnym świecie oraz oczekiwań kandydatów wynikających z ich zainteresowań i pasji. W programach nauczania uwzględnia się nie tylko wiedzę i umiejętności z zakresu chowu i hodowli zwierząt, ale także etologię i dobrostan zwierząt, problematykę związaną z ochroną środowiska i przyrody oraz wiedzę biologiczną opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Utrzymaniu studiów na wysokim poziomie sprzyja prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w dziedzinach nauk rolniczych, biologicznych, biotechnologicznych i medycznych, których wyniki wykorzystywane są w procesie kształcenia.


Podnoszenie jakości kształcenia jest jednym z priorytetów działania Wydziału. Stałe monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia, poprawa stanu bazy dydaktycznej, weryfikacja i doskonalenie poziomu merytorycznego i dydaktycznego nauczycieli akademickich oraz śledzenie losów absolwentów to systematyczne działania, które przyczyniają się do rozwijania coraz lepszej oferty dydaktycznej Wydziału.


Misja Wydziału wpisuje się w misję Uniwersytetu Rolniczego. Zarówno oferta edukacyjna jak i prowadzone badania naukowe uwzględniają umiejscowienie Uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym Krakowa i Małopolski. Ta wyjątkowa lokalizacja stwarza niepowtarzalne warunki do kształcenia i realizacji projektów badawczych związanych z rolą zwierząt w gospodarce górskiej, rolnictwem ekologicznym, agroturystyką czy też ochroną zasobów genetycznych rodzimych ras zwierząt. Wszystkie te aspekty znajdują się w kręgu zainteresowań edukacyjnych i badawczych WHiBZ Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK