Misja

Misja Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt jest kontynuatorem chlubnej tradycji Wydziału Zootechnicznego powstałego w 1953 roku. W zakresie kształcenia i wychowani a studentów oraz prowadzenia badań naukowych czerpie on z bogatego dziedzictwa naukowego i tradycji intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym już w 1890 r. podjęto kształcenie akademickie w zakresie nauk rolniczych i leśnych. Kolejne pokolenia profesorów Wydziału prowadzących zaawansowane badania naukowe i kształcących na wysokim poziomie młodzież akademicką wniosły ogromny wkład w jego rozwój. Ta tradycja dobrej roboty stanowiąca ogromne zobowiązanie dla współczesnej społeczności akademickiej Wydziału jest siłą napędową innowacyjnych działań w obszarze kształcenia i wychowania studentów, badań naukowych i wspomagania rozwoju regionu Polski południowej.

Celom tym służy kształcenie fachowców w dziedzinie szeroko pojętych nauk o zwierzętach, ludzi światłych rozumiejących wymagania, opartego na ekologicznych zasadach, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w powiązaniu ze specyfiką regionalną. Którzy staną się liderami w wielu dziedzinach gospodarki rolno-spożywczej oraz otoczenia rolnictwa.

Szeroka oferta kształcenia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, systematycznie dostosowywana do zmieniających się potrzeb oraz nowych wyzwań i umożliwia realizację tych zadań. Ponadto, w powiązaniu ze studenckim ruchem naukowym zapewnia ona uzyskanie wiedzy, umiejętności praktycznych i kwalifikacji społecznych niezbędnych do efektywnej pracy w tak wymagającej dziedzinie jaką jest szeroko rozumiana produkcja zwierzęca.

Wydział dąży do wyposażenia studentów w umiejętności zgodne z oczekiwaniami i potrzebami przyszłego rynku pracy. Potrzeby te są realizowane poprzez wprowadzenie do programów kształcenia technik informatycznych, dodatkowych przedmiotów o profilu praktycznym oraz wypracowanie nowej formuły praktyk studenckich, jak też nawiązywanie systemowych więzi z pracodawcami.

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia ma uwzględniać wszystkie elementy konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych, a w szczególności: monitorowanie i doskonalenie procesu kształcenia, poprawę stanu bazy dydaktycznej, weryfikację i doskonalenie poziomu merytorycznego i dydaktycznego nauczycieli akademickich, trwałość więzi z pracodawcami oraz śledzenie losów absolwentów. Te zintegrowane działania przyczynią się do systemowej poprawy jakości kształcenia i dodatkowo podniosą atrakcyjność oferty Wydziału wpływając pozytywnie na wyniki naboru kandydatów.

Rozwój Wydziału powinien przebiegać wielokierunkowo z uwzględnieniem specyficznej struktury agrarnej i regionalnego profilu demograficznego Małopolski. Winno to znaleźć odzwierciedlenie, tak w działalności badawczej, wdrożeniowej a szczególnie ofercie kształcenia Wydziału mocniej uwzględniającej problematykę gospodarki górskiej i agroturystyki, rolnictwa ekologicznego oraz ochrony przyrody i środowiska. Tak pojęte i realizowane posłannictwo Wydziału stanowi szansę jego rozwoju ku pożytkowi społeczności akademickiej, regionu i kraju.

Zatwierdzono Uchwałą rady Wydziału nr 142/2018 z dnia 24 października 2018 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR