Bioinżynieria zwierząt
Bioinżynieria Zwierząt
 
Rekrutacja na semestr zimowy

Rodzaj studiów: na kierunku bioinżynieria zwierząt prowadzone są studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestrów). Studia I stopnia kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu dyplomowego inżynierskiego. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskie - 3 semestry).

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Czas trwania: 7 semestrów

Uzyskany tytuł: inżynier

Rekrutacja: konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki lub matematyki

Profil absolwenta: absolwenci tego kierunku uzyskają podstawową wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, hodowli komórkowych i tkankowych, cytogenetyki i transgenezy zwierząt oraz inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii wykorzystywanych w bioinżynierii zwierząt. Istotny element kształcenia stanowi przygotowanie absolwenta do pracy w laboratorium analitycznym i diagnostycznym oraz zapoznanie go z możliwościami stosowania współczesnych technik molekularnych do analizy materiału biologicznego i metod wykorzystywanych do modyfikacji organizmów zwierząt. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci będą również posiadać kwalifikacje z zakresu podstaw hodowli i chowu poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, uwzględniającą: biologię i biotechnologię rozrodu zwierząt, organizację i zarządzanie produkcją zwierzęcą; genetykę i metody pracy hodowlanej; żywienie zwierząt i paszoznawstwo; optymalizację warunków utrzymania zwierząt. Program kształcenia obejmuje również zajęcia językowe (lektoraty), pozwalające na uzyskanie kompetencji w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku. Nabyte kwalifikacje umożliwią absolwentom pracę zawodową zarówno w jednostkach naukowo-badawczych jak i w przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej oraz w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się planowaniem i organizacją pracy hodowlanej, a także w zakładach higieny weterynaryjnej, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt oraz w podmiotach nadzorujących kontrolę jakości pasz i żywności, jak również w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i UE. Podstawą dalszego rozwoju będzie możliwość aplikowania na studia II, a następnie III stopnia w najlepszych uczelniach polskich i zagranicznych, a także umiejętność planowania badań i pisania opracowań naukowych. Absolwent będzie również przygotowany do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności zawodowych oraz do aktywnego przystosowywania się do zmieniającej się koniunktury na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
Celem kształcenia na kierunku bioinżynieria zwierząt jest uzyskanie przez studenta interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych oraz możliwości modelowania organizmów żywych. Moduły kształcenia zostały tak dobrane, aby absolwent dysponował najnowocześniejszą wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień dotyczących metod bioinżynierii organizmów zwierzęcych, a także na poziomie tkankowym, komórkowym i molekularnym. Istotną rolę w programie odgrywają zajęcia laboratoryjne. Kształcenie obejmuje podstawową wiedzę z zakresu nauk o zwierzętach, ze szczególnym uwzględnieniem biochemii, biologii komórki, anatomii i fizjologii zwierząt, biofizyki, genetyki, metod biologii molekularnej, inżynierii tkankowej i komórkowej, transgeniki, cytogenetyki i biotechnik rozrodu zwierząt, bioinformatyki oraz inżynierii bioprocesowej i nanotechnologii. Istotnym elementem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w laboratorium analitycznym i diagnostycznym oraz zapoznanie go z możliwościami zastosowania podstawowych technik molekularnych do analizy materiału biologicznego. Nieodłącznym elementem kształcenia jest opanowanie języka obcego, szczególnie w zakresie terminologii specjalistycznej, a także umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi w zakresie tworzenia komputerowych baz danych. Efekty kształcenia uwzględniają misję i strategię rozwoju Uniwersytetu Rolniczego. Ogólnoakademicki charakter programu nauczania oferowanego na prowadzonym kierunku studiów wpisuje się w misję Uniwersytetu, który tworzy nowoczesną przestrzeń edukacyjną w oparciu o wysokie standardy europejskie i międzynarodowe. Poza wykładami, program studiów przewiduje praktyczne formy zajęć w specjalistycznie wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach, umożliwiające zdobycie doświadczenia badawczo-analitycznego oraz umiejętności pracy w zespole. Podstawą wysokiej jakości kształcenia jest udokumentowany dorobek naukowy kadry dydaktycznej, świadczący o nowatorskim charakterze prowadzonych przez nią badań wpisujących się w najnowsze trendy nauki na poziomie światowym. Ukończenie specjalistycznych i nowoczesnych studiów umożliwi kandydatom swobodne aplikowanie na studia II stopnia, starania się o pracę w kraju i za granicą.

Program kształcenia
Przedmioty przewidziane w planie studiów I stopnia na kierunku bioinżynieria zwierząt:

  • przedmioty kształcenia ogólnego i humanistyczne: ekonomia, etyka, znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka, technologia informacyjna, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, technika pisania prac dyplomowych, język obcy, wychowanie fizyczne,
  • podstawowe: matematyka i podstawy statystyki, chemia ogólna, biofizyka,
  • kierunkowe: biologia komórki, mikrobiologia z elementami wirusologii, genetyka ogólna i populacyjna, podstawy botaniki i fizjologii roślin, anatomia zwierząt, biochemia zwierząt, histologia, fizjologia zwierząt, zoologia, endokrynologia ogólna, podstawy neurobiologii, podstawy żywienia zwierząt, podstawy hodowli i chowu zwierząt, embriologia i biologia rozrodu zwierząt, higiena i dobrostan zwierząt, biotechniki rozrodu zwierząt, hodowle in vitro, inżynieria genetyczna, inżynieria tkankowa, markery genetyczne, immunologia, toksykologia, genomika i epigenetyka zwierząt, transgenika zwierząt, ocena produktów pochodzenia zwierzęcego, inwentaryzacja różnorodności biologicznej środowiska, inżynieria bioprocesowa, metody sterowania rozrodem zwierząt, nanotechnologie i materiały biomedyczne.

W planie studiów I stopnia na kierunku bioinżynieria zwierząt przewidziano 4 tygodniową praktykę zawodową (po 6. semestrze), która stanowi integralną część procesu przygotowania studenta do pracy zawodowej w charakterze inżyniera, specjalisty z zakresu bioinżynierii zwierząt, a w powiązaniu z treściami kształcenia z zakresu przedmiotów kierunkowych, ma przygotować go do samodzielnej pracy w przedsiębiorstwach związanych z hodowlą i chowem zwierząt czy instytucjach działających na rzecz rolnictwa. Praktykę tę można odbyć w jednostkach gospodarczych (firmach biotechnologicznych), jednostkach naukowo-badawczych, jednostkach administracji państwowej lub innych jednostkach organizacyjnych o ile charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie bezpośrednio związany z bioinżynierią zwierząt. Praktyki mogą być również realizowane w laboratoriach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz innych jednostkach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Możliwe jest również odbywanie praktyk zagranicznych, w organizacji których pomocy udziela uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK