Etologia i psychologia zwierząt
Etologia i psychologia zwierząt
Rekrutacja na semestr zimowy

Rodzaj studiów: na kierunku etologia i psychologia zwierząt prowadzone są studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestrów). Studia I stopnia kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu dyplomowego inżynierskiego. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia (magisterskie - 3 semestry).

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Czas trwania: 7 semestrów

Uzyskany tytuł: inżynier

Rekrutacja: konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki lub matematyki

Profil absolwenta: Absolwenci kierunku Etologia i psychologia zwierząt uzyskają podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt oraz warunków ich utrzymania i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod kształtowania behawioru zwierząt. Zostaną przygotowani do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu zachowania różnych gatunków zwierząt, uzupełnioną zajęciami praktycznymi. W efekcie kształcenia na kierunku Etologia i psychologia zwierząt absolwenci posiądą kompetencje w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kierunku Etologia i psychologia zwierząt absolwent uzyska tytuł zawodowy inżyniera. Będzie dysponował interdyscyplinarną wiedzą biologiczną i humanistyczną w zakresie poznawania, analizy i interpretacji podstawowych grup zachowań zwierząt należących do różnych taksonów. Jej znajomość umożliwi świadome unikanie antropomorfizacji zwierząt lub ich uprzedmiotowiania, a tym samym w działalności zawodowej ukierunkuje postępowanie absolwenta na zapewnienie dobrostanu zwierząt na możliwie najwyższym poziomie.

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
Celem kształcenia na kierunku Etologia i psychologia zwierząt jest uzyskanie przez studenta interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt, funkcjonowania zwierząt w różnorodnym środowisku oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Moduły kształcenia zostały tak dobrane, aby absolwent dysponował najnowocześniejszą wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi. Różnorodność przedmiotów, o charakterze ogólnym, kierunkowym i specjalistycznym oraz doświadczenie kadry naukowej gwarantują wysoki merytoryczny poziom kształcenia studentów. Kształcenie obejmuje podstawową wiedzę z zakresu nauk o zwierzętach, ze szczególnym uwzględnieniem etologii, anatomii, fizjologii, neurobiologii, genetyki, ekologii, metodologii badań behawioralnych, metod oceny zachowania, diagnostyki zaburzeń behawioralnych, metod modyfikacji i kształtowania zachowania, w odniesieniu do zwierząt: gospodarskich, towarzyszących, wolno żyjących i egzotycznych. Kształcenie obejmuje również prawne i etyczne aspekty użytkowania zwierząt, z uwzględnieniem ich dobrostanu i ochrony. Istotną rolę w programie odgrywają zajęcia praktyczne: terenowe w stacjach doświadczalnych UR i laboratoryjne. Ważnym elementem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy ze zwierzętami poprzez zapoznanie go z ich potrzebami biologicznymi, zasadami postępowania z nimi, warunkami utrzymania i użytkowania, metodami zapobiegania zaburzeniom zachowania oraz zapoznanie z podstawowymi technikami kształtowania zachowań.

Program kształcenia
Przedmioty przewidziane w planie studiów I stopnia na kierunku etologia i psychologia zwierząt:

  • przedmioty kształcenia ogólnego i humanistyczne: etyka w postępowaniu ze zwierzętami, psychologia ogólna, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, ewolucjonizm, technologia informacyjna, bioinformatyka, wychowanie fizyczne, język obcy,
  • podstawowe: anatomia zwierząt, chemia, biologia komórki, statystyka matematyczna w naukach przyrodniczych, biochemia zwierząt, ekologia behawioralna i socjobiologia
  • kierunkowe: propedeutyka nauk o zachowaniu zwierząt, genetyka ogólna zwierząt, zoologia bezkręgowców, genetyka zachowania zwierząt, zoologia kręgowców, ochrona środowiska, prawne aspekty chowu zwierząt, fizjologia i endokrynologia zwierząt, zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi, żywienie zwierząt, profilaktyka weterynaryjna, neurobiologia zwierząt, metodologia obserwacji behawioru zwierząt, podstawy immunologii zwierząt, metody kształtowania zachowania zwierząt, czynniki chorobotwórcze w pracy ze zwierzętami, zachowania społeczne i komunikacja międzyosobnicza, neurobiologiczne podstawy procesów poznawczych i sensorycznych, behawioralne aspekty rozrodu zwierząt, zachowania żywieniowe zwierząt, zachowania terytorialne i obronne, neurorozwój, neuroplastyczność i neurodegeneracja, etologia kognitywna, zachowania nietypowe zwierząt - identyfikacja i przeciwdziałanie, dobrostan zwierząt, terapeutyczne użytkowanie zwierząt, metody szkolenia zwierząt

W planie studiów I stopnia na kierunku Etologia i psychologia zwierząt przewidziano 4-tygodniową praktykę zawodową (po 6. semestrze), która stanowi integralną część procesu przygotowania studenta do pracy zawodowej w charakterze specjalisty z zakresu behawioru zwierząt, a w powiązaniu z treściami kształcenia z zakresu przedmiotów kierunkowych, ma przygotować go do samodzielnej pracy w ramach prowadzonej własnej działalności w obszarze doradztwa, szkolenia i rozwiązywania problemów behawioralnych różnych grup zwierząt oraz prowadzenia animaloterapii. Praktyka pozwoli także na przygotowanie absolwentów do pracy w firmach zajmujących się szkoleniem zwierząt, prowadzeniem zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt oraz w jednostkach związanych z hodowlą i chowem zwierząt, zwierzętarniach, laboratoriach naukowych czy instytucjach działających na rzecz rolnictwa. Praktykę tę można odbyć w firmach o w/w profilu, a także w jednostkach naukowo-badawczych, jednostkach administracji państwowej lub innych jednostkach organizacyjnych, o ile charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie bezpośrednio związany z etologią i psychologią zwierząt. Możliwe jest również odbywanie praktyk zagranicznych, w organizacji których pomocy udziela uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK