Biologia Stosowana
Biologia Stosowana
 
Rekrutacja na semestr zimowy

Rodzaj studiów: studia I stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów. Studia I stopnia kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu dyplomowego licencjackiego i uzyskaniem tytułu licencjata.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Czas trwania: 6 semestrów

Uzyskany tytuł: licencjat

Rekrutacja: konkurs świadectw dojrzałości, jeden przedmiot (poziom podstawowy lub rozszerzony) do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki lub matematyki

Profil absolwenta: celem kształcenia na kierunku biologia stosowana jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent ma nabyć umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwenta cechuje znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka naukowego z zakresu biologii stosowanej.

Absolwent studiów licencjackich kierunku biologia stosowana jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach naukowo-badawczych, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych oraz instytucjach samorządu terytorialnego, a także w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). W trakcie studiów I stopnia absolwent zostanie przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Program kształcenia
Przedmioty przewidziane w planie studiów I stopnia to:

  • przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, podstawy etyki w naukach przyrodniczych, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka,
  • podstawowe: matematyka, chemia, fizyka, biofizyka,
  • kierunkowe: biologia komórki, mikrobiologia, botanika ogólna, anatomia roślin, anatomia funkcjonalna zwierząt i człowieka, zoologia bezkręgowców i kręgowców, biochemia ogólna, fizjologia zwierząt, fizjologia środowiskowa, endokrynologia ogólna, embriologia zwierząt, ekologia, podstawy biotechnologii, genetyka ogólna i molekularna, biologia molekularna z elementami inżynierii genetycznej, immunologia, rozród zwierząt, biologiczne uwarunkowania hodowli i żywienia zwierząt, ochrona zwierząt doświadczalnych, warsztaty laboratoryjne, podstawy ewolucjonizmu, ochrona środowiska.

W planie studiów I stopnia przewidziano 4 tygodniową praktykę zawodową (po IV semestrze; 4 ECTS), stanowiącą integralną część procesu przygotowania studenta do pracy zawodowej, a w powiązaniu z treściami kształcenia z zakresu przedmiotów kierunkowych, która ma przygotować go do samodzielnej pracy w laboratorium, planowania i prowadzenia badań, gromadzenia i opracowywania wyników i w końcu redakcji pracy licencjackiej. W trakcie praktyki student może gromadzić dokumentację na potrzeby realizacji pracy dyplomowej (jeżeli wymaga tego specyfika pracy). Praktyka jest zaliczana na podstawie obserwacji aktywności studenta podczas jej trwania (dzienniczek praktyk) i zatwierdzana przez koordynatora praktyk.


 

 


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK