Laboratoria Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

Laboratorium Biochemiczne

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesne urządzenia i sprzęt przeznaczony do oznaczania wskaźników biochemicznych w płynach ustrojowych i tkankach z zastosowaniem przede wszystkim metod kolorymetrycznych. Wykonywane są również analizy histologiczne takie jak H&E, PAS czy barwienie Feulgena oraz analizy immunohistochemiczne lokalizacji białek na skrawkach parafinowych i mrożonych tkanek. Stosowane różne metody ilościowe, jakościowe i lokalizacji substancji pozwalają na kompleksowe badanie funkcjonowania narządów i roli poszczególnych związków w regulacji funkcjonowania komórek i tkanek.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Określanie aktywności enzymów metodami kolorymetrycznymi, analiza wskaźników biochemicznych krwi: stężenie białka, glukozy, cholesterolu, bilirubiny, enzymów, etc.
 • analizy hematologiczne: barwiony rozmaz krwi, grupy krwi
 • analizy histologiczne i histochemiczne, analiza TUNEL do oznaczania komórek apoptotycznych w tkankach

Laboratorium Biologii Molekularnej

Wyposażenie laboratorium pozwala na przeprowadzanie wszechstronnych analiz z zakresu szeroko pojętej biologii molekularnej, od izolacji kwasów nukleinowych i białek do badania ekspresji genów na poziomie mRNA i na poziomie białka. Wykorzystanie różnych termocyklerów umożliwia przeprowadzenie nie tylko półilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (sqPCR), ale także PCR w czasie rzeczywistym. Metoda ta w sposób bardzo precyzyjny pozwala na badanie ekspresji genów w komórkach i tkankach. Użycie kinetycznego czytnika mikropłytkowego Elisa ELX808 do pomiaru fluorescencji umożliwia określanie aktywności szeregu enzymów np. kaspaz, monoksygenaz stosując specyficzne znaczniki fluorescencyjne.
Możliwa jest kompleksowa analiza ekspresji i roli określonych związków w rozwoju i funkcjonowaniu organizmów. Ponadto, dostępna aparatura pozwala na przeprowadzanie analiz z zakresu immunohistochemii.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • izolacja RNA/DNA/białka
 • odwrotna transkrypcja
 • Real-Time PCR
 • Semi Q-PCR
 • Western Blot
 • immunohistochemia
 • analiza fluorescencji
 • archiwizacja wyników

Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek in vitro

Pracownia umożliwia modelowanie in vitro wielu procesów fizjologicznych i patologicznych (np. hiperglikemii, stanu zapalnego czy hipoksji) oraz przeprowadzanie testów diagnostycznych (np. oceny cytotoksyczności preparatu), określenie dawki, warunków i czasu ekspozycji komórek na działanie substancji toksycznych (np. ksenobiotyków). Ze względu na wyposażenie, laboratorium umożliwia przechowywanie komórek i ich krioprotekcję.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • ocena żywotności i liczebności komórek
 • mikroskopia świetlna i fluorescencyjna
 • hodowla komórek w zawiesinie i na podłożu
 • inkubacja w warunkach ustalonej temperatury i wilgotności
 • przechowywanie komórek w ciekłym azocie

Laboratorium Metod Immunoenzymatycznych

Laboratorium służy do przeprowadzania analiz z zakresu określania stężenia hormonów oraz aktywności enzymów we krwi i tkankach metodami immunoenzymatycznymi z wykorzystaniem m.in. nowoczesnego spektrofotometru mikropłytkowego BioTEK wraz z oprogramowaniem. Możliwe jest też przeprowadzanie analiz proliferacji komórek.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Oznaczanie aktywności enzymów w płynach ustrojowych i tkankach metodami immunoenzymatycznymi i zymograficzną (np. metaloproteinaz), oznaczanie stężenia hormonów metodą ELISA

Pracownia Izotopowa kl. III

Wyposażenie pracowni w liczniki promieniowania gamma i beta umożliwia kompleksowy pomiar aktywności fizjologicznej i stężenia hormonów oraz substancji biologicznie aktywnych w tkankach ludzi i zwierząt. W odróżnieniu od innych metod analitycznych techniki z zastosowaniem izotopów charakteryzują się dużą czułością i specyficznością; umożliwiają wykonanie oznaczeń z użyciem mikro ilości materiału biologicznego. Dzięki możliwości pomiaru przemieszczania się znakowanych izotopowo związków chemicznych można prześledzić zdolność wiązania przez receptory związków biologicznie czynnych (hormony, enzymy, czynniki wzrostu) przez poszczególne komórki. Daje to nieograniczone możliwości badań funkcjonowania poszczególnych tkanek i narządów.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Analizy radioimmunologiczne, radiometryczne, radioenzymatyczne
 • oznaczenia hormonów peptydowych, steroidowych, amin katecholowych, hormonów tarczycy, enzymów i czynników wzrostowych w próbkach biologicznych i liniach komórkowych oraz medium inkubacyjnym
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK