Laboratoria Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwierząt

Laboratorium Ekologiczne

Badania morfologiczne i ekotoksykologiczne owadów.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • analiza morfometryczna mrówek
 • identyfikacja owadów

Laboratorium Parazytologiczne Zwierząt Domowych

Badania parazytologiczne zwierząt dużych oraz w zakresie zanieczyszczenia środowiska pasożytami, w tym zoonotycznymi. Laboratorium funkcjonuje również jako sala ćwiczeń dla studentów.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

Badania parazytologiczne zwierząt wolno żyjących i gospodarskich oraz środowiskowe w oparciu o metody klasyczne:

 • badania koproskopowe zwierząt metodami flotacyjnymi i dekantacyjnymi, w tym metodą McMastera, Flotac, Willis-Schlaffa
 • badania larwoskopowe – hodowla larw nicieni w koprokulturze (metoda Henriksena i Korsholma), metoda Baermanna i metoda Vajdy
 • sekcje parazytologiczne i odrobaczanie diagnostyczne dla określenia intensywności zarażenia zwierząt oraz różnorodności gatunkowej pasożytów w żywicielu
 • badania w kierunku występowania pasożytów zewnętrznych (wymazy, zeskrobiny)
 • badania środowiskowe – określenie obecności form rozwojowych pasożytów w glebie (metoda Dady) i w runi pastwiskowej (metoda Baermanna)

Laboratorium Parazytologiczne Zwierząt Dzikich

Badania parazytologiczne zwierząt małych oraz analizy jakościowe parazytofauny z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

Szczegółowe badania diagnostyczne w kierunku występowania pasożytów u zwierząt wolno żyjących i udomowionych:

 • badanie na obecność larw Alaria alata i Trichinella sp. w próbkach mięsa metodami wytrawiania i migracyjną
 • badania faunistyczne – określanie przynależności gatunkowej pasożytów w oparciu o zaawansowane analizy morfologiczne i molekularne
 • sporulacja oocyst i identyfikacja gatunków kokcydiów

Laboratorium Higieny Lęgów

Laboratorium wykonuje:

 • lęgi piskląt różnych gatunków drobiu
 • badania behawioru wylęgowego piskląt różnych gatunków drobiu
 • badania wpływu pól elektromagnetycznych na przebieg embriogenezy u ptaków;
 • badania nad zastosowaniem techniki „in ovo feeding” do poprawy jakości piskląt kurzych
 • badania skutków i sposobów przeciwdziałania hipertermii zarodków w okresie klujnikowym
 • badania wpływu substancji i preparatów chemicznych przy wykorzystaniu modelu zarodka kurzego z zastosowaniem techniki in ovo oraz testu błony omoczniowo-kosmówkowej
 • badania wpływu środowiska powietrznego na wartość biologiczną jaj podczas przechowywania

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • analiza embriopatologiczna jaj niewyklutych
 • ocena jakości wyklutych piskląt
 • wykonywanie testu błony omocznio-kosmówkowej (Test CAM)
 • badania z zastosowaniem modelu in ovo, przy wykorzystaniu różnych odmian metody aplikacji (iniekcji) in ovo
 • pobieranie i konserwacja tkanek od zarodków i piskląt
 • analiza i modelowanie procesu klucia się piskląt
 • analiza morfologiczna krwi zarodków i piskląt
 • magazynie jaj w regulowanych i monitorowanych warunkach termiczno- wilgotnościowych i stężeniach dwutlenku węgla
 • ocena jakościowych parametrów fizyko-chemicznych jaj ptasich

Pracownia Pszczelnictwa

Badania przynależności podgatunkowej pszczoły miodnej.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • określanie przynależności podgatunkowej robotnic pszczoły miodnej na podstawie pomiarów skrzydeł
 • badania nad komunikacją pszczół
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK