Laboratoria Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa

Laboratorium Paszowe

Pracownia Analiz Chemicznych Pasz

Pracownia wyposażona jest w sprzęt służący do oznaczania podstawowego składu chemicznego pasz, a także produktów zwierzęcych. Pracownia wspomaga działalność naukową pracowników Katedry, jest miejsce przeprowadzania zajęć dydaktycznych. Istotną częścią działalności Pracowni jest wykonywanie oznaczeń składu chemicznego pasz na zlecenie podmiotów zewnętrznych (firmy paszowe, gospodarstwa rolne, lecznice weterynaryjne itp.).

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Oznaczanie zawartości: białka ogólnego, włókna surowego, frakcji włókna NDF, ADF, ADL, ADIN, ekstraktu eterowego (w tym po hydrolizie tłuszczu), popiołu, suchej masy, wartości kalorycznej, skrobi, cukrów, pH, amoniaku

Pracownia Analiz NIRS

Pracownia analiz wykonywanych metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni wspomaga działalność naukową pracowników Katedry. Podstawową działalnością Pracowni jest wykonywanie analiz na zlecenie podmiotów zewnętrznych (firmy paszowe, gospodarstwa rolne, lecznice weterynaryjne itp.). Dodatkową działalnością pracowni jest opracowywanie kalibracji spektroskopów w bliskiej podczerwieni.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Analiza składu chemicznego pasz metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Kalibracje dla analiz kiszonek z kukurydzy, kiszonek z traw, kiszonek z lucerny, siana, TMR-ów oraz pasz treściwych. Analiza składu chemicznego odchodów zwierzęcych

Pracownia Chromatograficzna

Pracownia chromatograficzna wspomaga działalność naukową pracowników Katedry. Analizy chromatograficzne wykonywane są także na zlecenie podmiotów zewnętrznych (firmy paszowe, gospodarstwa rolne, lecznice weterynaryjne itp.).

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Oznaczanie zawartości aminokwasów, kwasów tłuszczowych, kwasów kiszonkowych w mleku, mięsie, kiszonkach, itp.

Pracownia Nutrigenomiki

Pracownia wspomaga działalność naukową związaną z oddziaływaniem składników pokarmowych na genom zwierząt gospodarskich (krowy, cielęta, kurczęta) oraz zwierzęta towarzyszące (psy, koty). Wyposażenie pracowni pozwala na wykonywanie analiz molekularnych związanych z ekspresją genów (badania na poziomie RNA) oraz białek.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Oznaczanie ekspresji genów, analizy nutrigenomiczne, przygotowanie materiału do innych analiz molekularnych, Real-Time PCR, Western blot

Laboratorium Biotechnologii i Genomiki Zwierząt

Pracownia Biologii Molekularnej

W laboratorium prowadzone są badania identyfikacji mutacji w genomie zwierząt gospodarczych przy wykorzystaniu metod PCR-RFLP, PCR – SSCP, HRM. Określa się związek zidentyfikowanych polimorfizmów z cechami ilościowymi, ważnymi z punktu produkcyjności zwierząt. Przy wykorzystaniu techniki Real-Time PCR wykonuje się badania wpływu m.in. czynników środowiskowych na ekspresję genów w tkankach, a także genotypowanie (dyskryminacja alleli z użyciem sond), określanie gatunkowości produktów pochodzenia zwierzęcego, analizy jakościowe i ilościowe prowadzone w oparciu o kwasy nukleinowe.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Izolacja kwasów nukleinowych z materiałów biologicznych oraz surowców i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • Analiza ekspresji genów metodą RT-PCR oraz Real-Time PCR
 • Odwrotna transkrypcja
 • Amplifikacja wybranych fragmentów DNA metodą PCR
 • Dyskryminacja alelli z użyciem sond
 • Przesiewowe badanie polimorfizmów DNA (SSCP, HRM)
 • Specyficzne badanie polimorfizmów DNA (RFLP-PCR)
 • Przygotowywanie i oczyszczanie próbek DNA do sekwencjonowania

Pracownia Hodowli Linii Komórkowych

Wyprowadzanie linii komórkowych. Oznaczanie aktywności enzymów: kaspazy-8, -9 oraz -3 metodami kolorymetrycznymi oraz fluorescencyjnymi, oznaczenie ilości dehydrogenazy mleczanowej metodą kolorymetryczną, oznaczanie aktywności enzymów mitochondrialnych CYP1A1/CYP1A2. Analizy ekspresji białka receptorów ER alfa oraz beta, AhR oraz PPAR gamma oraz enzymów CYP19 i CYP1B1. Oznaczanie tworzenia komórkowego RFT. Badanie lokalizacji receptorów, markerów apoptozy oraz aktywności enzymów metodami immunocytochemicznymi oraz immunofluorescencyjnymi. Oznaczanie ilości hormonów steroidowych metodą ELISA. Oznaczenia proliferacji komórek metodą fluorescencyjną.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Wyprowadzanie linii komórkowych
 • Oznaczanie aktywności enzymów: kaspazy-8, -9 oraz -3 metodami kolorymetrycznymi oraz fluorescencyjnymi
 • Oznaczenie ilości dehydrogenazy mleczanowej metodą kolorymetryczną, Oznaczanie aktywności enzymów mitochondrialnych CYP1A1/CYP1A2.
 • Analizy ekspresji białka receptorów ER alfa oraz beta, AhR oraz PPAR gamma oraz enzymów CYP19 i CYP1B1
 • Oznaczanie tworzenia komórkowego RFT
 • Badanie lokalizacji receptorów, markerów apoptozy oraz aktywności enzymów metodami immunocytochemicznymi oraz immunofluorescencyjnymi. Oznaczanie ilości hormonów steroidowych metodą ELISA
 • Oznaczenia proliferacji komórek metodą fluorescencyjną

Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek

Hodowle i wyprowadzanie linii komórek prawidłowych mięśni gładkich aorty myszy oraz linii fibroblastów myszy dla celów działalności dydaktycznej. Przeprowadzanie doświadczeń na hodowlach komórkowych neuronów oraz astrocytów myszy w ramach projektów badawczych. Badania dotyczące wpływu związków stanowiących zanieczyszczenia środowiska na funkcje komórek układu nerwowego. Badania dotyczą mechanizmu działania tych substancji na procesy nekrozy i apoptozy komórek nerwowych z uwzględnieniem zaangażowania receptorów estrogenowych, receptorów węglowodorów aromatycznych oraz receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów typu gamma. Hodowle organotypowe na granicy faz: ciecz-powietrze (przysadka, szyszynka).

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Zakładanie pierwotnych hodowli in vitro komórek
 • Oznaczanie aktywności enzymów: kaspazy-8, -9 oraz -3 metodami kolorymetrycznymi oraz fluorescencyjnymi
 • Oznaczenie ilości dehydrogenazy mleczanowej metodą kolorymetryczną
 • Oznaczanie aktywności enzymów mitochondrialnych CYP1A1/CYP1A2
 • Analizy ekspresji białka receptorów ER alfa oraz beta, AhR oraz PPAR gamma oraz enzymów CYP19 i CYP1B1
 • Oznaczanie indukcji ROS
 • Badanie lokalizacji receptorów, markerów apoptozy oraz aktywności enzymów metodami immunocytochemicznymi oraz immunofluorescencyjnymi
 • Oznaczanie ilości hormonów steroidowych metodą ELISA. Oznaczenia proliferacji komórek metodą fluorescencyjną

Pracownia Proteomiki

W laboratorium wykonuje się pomiar ekspresji i stężenia białek.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Izolacja białek z homogenatów tkankowych i zawiesiny komórek
 • Oznaczenie stężenia białka całkowitego metodą BCA i Bradforda lub białka oczyszczonego przy pomocy spektrofotometru Nanodrop
 • Elektroforetyczny rozdział białek metodą SDS-PAGE oraz elektrotransfer białek na membranę przy pomocy zestawu Mini Trans-Blot Cell
 • Wykonanie analizy poziomu ekspresji białek przy pomocy komory chemiluminescencyjnej i programu GeneTools

Laboratorium Stacji Owczarskiej

Pracownia Badań Neuroendokrynnych

W Pracowni przeprowadzane są infuzje do III komory mózgu owiec hormonów peptydowych i steroidowych, ich analogów oraz antagonistów lub agonistów. Celem badań jest określenie sezonowych zmian w aktywności neuroendokrynnej podwzgórza owiec oraz różnic w wydzielaniu do osocza krwi wybranych hormonów metabolicznych, płciowych i melatoniny. Doświadczenia mają również na celu określenie mechanizmów odpowiedzialnych za transport substancji przez barierę krew-mózg w warunkach spoczynku i aktywności rozrodczej owiec.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Infuzje do III komory mózgu
 • Pobieranie płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Pobieranie krwi, pozyskiwanie osocza i surowicy

Pracownia Badań Rozrodu Owiec

W pracowni wykonywane są badania z zakresu rozrodu owiec. Laparoskopia w głównej mierze wykorzystywana jest w badaniach dotyczących plenności, pozyskiwania i przeszczepiana zarodków oraz przeprowadzania inseminacji do macicznej u małych przeżuwaczy. Ultrasonografia wykorzystywana jest do badania dynamiki wzrostu pęcherzyków jajnikowych w różnych stanach fizjologicznych samic, a także do monitorowania przebiegu ciąży.
Hodowle in vitro komórek jajowych (IVM), zapłodnienie pozaustrojowe IVF, hodowla zarodków do stadium blastocysty.
Przeprowadza się wszechstronne badania dotyczące przydatności samców do rozrodu. W szczególności badaniem klinicznym samców, pobieraniem, ocenią i kriokonserwacją nasienia. Analiza i optymalizacja wykorzystania rozpłodowego samców w stadach produkcyjnych i hodowlanych.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Wykrywanie w stadach małych przeżuwaczy samic o najwyższej plenności
 • Wyszukiwanie w stadzie samic o najwyższej przydatności do superowulacji
 • Wyznaczanie długości sezonu aktywności płciowej w stadach i rasach małych przeżuwaczy
 • Laparoskopowa inseminacja domaciczna owiec i kóz
 • Pozyskiwanie zarodków metoda laparoskopową
 • Monitoring dynamiki falowego wzrostu pęcherzyków jajnikowych w cyklu rujowym i w sezonie ancestralnym
 • Ultrasonograficzna diagnostyka i monitorowanie przebiegu ciąży
 • Ocena przydatności samców do rozrodu
 • Analiza żywotności, defragmentacji DNA i morfologii nasienia samców pod mikroskopem w systemie SCA (Sperm Class Analizer)
 • Pobieranie nasienia od samców na sztuczna pochwę, ocena jego przydatności do inseminacji, rozrzedzenie i podział na porcje inseminacyjne

Pracownia Analiz Mleka i Mięsa

Pracownia służy do oceny wydajności mlecznej i rzeźnej owiec i kóz oraz oceny użytkowości mięsnej małych przeżuwaczy.


laboratorium Rybacka Stacja Doświadczalna w Mydlnikach

Laboratorium Ichtiobiologii i Rybactwa

Wyposażenie Laboratorium pozwala na przeprowadzanie oznaczeń poziomu hormonów metodą ELISA. Ponadto w laboratorium przeprowadzane są hodowle tkankowe oraz hodowle komórkowe, a także realizowane są rejestracje ruchliwości plemników. Wyposażenie Laboratorium pozwala także na przeprowadzanie analiz z zakresu biologii molekularnej, w tym powielania DNA metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), pół-ilościowego określania poziomu mRNA metodą RT-PCR, wizualizacji DNA na żelu poliagarozowym. Pracownia histologii i mineralizacji tkanek pozwala na przygotowanie i barwienie preparatów histologicznych oraz mineralizację tkanek zwierzęcych w celu przygotowania do analiz. Pracownia spektrometrii absorpcji atomowej pozwala na analizę koncentracji wybranych metali ciężkich w przygotowanych próbkach.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Oznaczenie poziomu LH karpia metodą ELISA
 • Oznaczenie poziomu hormonów steroidowych (estradiolu, testosteronu, 17alfa,20beta-OHP) metodą ELISA
 • Hodowla in vitro zdyspergowanych komórek przysadki mózgowej ryb. Hodowla fragmentów jajnika ryb
 • Rejestracja ruchliwości plemników
 • Inkubacja zapłodnionej ikry ryb
 • Amplifikacja DNA metodą PCR, analiza poziomu mRNA metodą RT-PCR
 • Utrwalanie i barwienie preparatów histologicznych
 • Termiczna mineralizacja tkanek z wykorzystaniem mineralizatora Velp 20/26
 • Oznaczanie metodą AAS koncentracji Pb, Cd, Ni, Mn, Fe, Cu, Zn w tkankach i wodzie
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK