Laboratoria Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt

Pracownia Anatomiczna

Przygotowanie materiału biologicznego do badań i ćwiczeń. Pobieranie próbek do analiz histologicznych i histochemicznych. Selekcjonowanie i przechowywanie materiału biologicznego.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Analizy morfometryczne i histologiczne

Laboratorium Mutagenezy

Analiza niestabilności komórek somatycznych i rozrodczych.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Analiza częstości wymiany chromatyd siostrzanych - SCE, test mikrojąder - MN, test kometowy, identyfikacja FS, test histonowy - gammaH2AX
 • Techniki cytogenetyki klasycznej

Laboratorium Biologii Molekularnej i Genomiki

Wyposażenie laboratorium pozwala na przeprowadzanie analiz z zakresu biologii molekularnej. Pracownia specjalizuje się w nowatorskiej metodzie izolacji DNA z komórek somatycznych mleka, jak również w oznaczaniu polimorfizmów genów związanych z użytkowością mleczną, mięsną i rozpłodową zwierząt, oraz genów związanych z funkcjonowaniem układu odpornościowego. Ponadto, dostępna aparatura pozwala na przeprowadzanie analiz związanych z określaniem pojemności antyoksydacyjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Izolacja DNA z materiału biologicznego ze szczególnym uwzględnieniem opatentowanej metody izolacji DNA z komórek somatycznych mleka
 • PCR
 • RFLP
 • SSCP
 • RAPD
 • ACRS
 • Archiwizacja wyników

Aparatura
Termocykler z gradientem Biorad, termocykler dwublokowy Arktik, aparaty do elektroforezy poziomej i pionowej, system dokumentacji żeli, termoblok, vortex, waga analityczna, wirówka Eppendorf z chłodzeniem, mikroskopy Delta


Pracownia Analiz Biochemicznych i Molekularnych

Pracownia umożliwia przeprowadzanie przygotowaniem prób do przeprowadzenia reakcji PCR, analizy restrykcyjnej i sekwencjonowania DNA oraz analiz podstawowych parametrów makro i mikroskopowych nasienia; analiz składu biochemicznego; określenie aktywności wybranych enzymów w nasieniu.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Możliwość pracy w warunkach sterylnych (komora laminarna II klasy bezpieczeństwa)
 • Izolacja kwasów nukleinowych
 • Elektroforeza agarozowa
 • Elektroforeza poliakrylamidowa
 • Pomiar stężenia i czystości DNA, RNA i białek
 • Ocena makro i mikroskopowa nasienia
 • Analiza składu biochemicznego nasienia (białko, trójglicerydy, cholesterol, glukoza, fruktoza, kwas cytrynowy itp.)
 • Określenie aktywności enzymów plemnikowych i plazmy nasienia (akrosyna, LDH, AspAT, AlT, fosfataza zasadowa i kwaśna itp.)

Laboratorium Hodowli Tkankowych i Embriologii Eksperymentalnej Ssaków

Prowadzenie hodowli komórek i tkanek, ocena nasienia. Hodowla i konserwacja różnego typu komórek somatycznych i rozrodczych, pozaustrojowa produkcja zarodków i ich konserwacja.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Wyprowadzenie i hodowla różnego typu linii komórek somatycznych, bankowanie komórek somatycznych, gamet i zarodków różnych gatunków ssaków, w tym kotowatych
 • Pozyskiwanie i dojrzewanie oocytów in vitro, zapłodnienie in vitro i hodowla in vitro uzyskanych zarodków
 • Analiza parametrów jakości nasienia samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 • Ocena stadiów mejozy, żywotności oraz apoptozy oocytów i komórek somatycznych
 • Kriokonserwacja i bankowanie komórek

Laboratorium Transplantacji Zarodków

Pozyskiwanie gamet i zarodków, transplantacja zarodków.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Przyżyciowe pozyskiwanie oocytów, wypłukiwanie zarodków, embriotransfer

Laboratorium Cytogenetyki Molekularnej

Analizy cytogenetyczne i molekularne komórek somatycznych, płciowych i zarodków. Diagnostyka cytogenetyczna kariotypu zwierząt gospodarskich i towarzyszących z zastosowaniem barwień konwencjonalnych i molekularnych.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Technika fluoresecnycjnej hybrydyzacji in situ FISH, primed in situ labelling PRINS, fluorescencyjne znakowanie sond molekularnych (DOP PCR, Nick Translacja), metylacja in situ, izolacja kwasów nukleinowych, analiza spektrofotometryczna i elektroforetyczna, PCR, immunofluorescencja
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK