Laboratoria Katedry Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt

Laboratorium Genetyki Molekularnej

Izolacja DNA i RNA z materiałów biologicznych, łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR), wykrywanie mutacji punktowych (PCR-RFLP i PCR-HRM), przygotowywanie próbek do sekwencjonowania, genotypowanie, ekspresja genów (RealTime-PCR).

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Analiza bioinformatyczna sekwencji
 • PCR oraz RFLP i HRM - analiza genów kandydujących dla istotnych cech fenotypowych zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 • RT- PCR, Real- Time PCR
 • Elektroforeza

Pracownia Oceny Cech Fizycznych Mięsa

Ocena pH, barwy i tekstury mięsa.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Pomiar pH mięsa
 • Pomiar barwy mięsa w systemie CIE LAB (L*a*b*)
 • Ocena tekstury mięsa - analiza TPA i siła cięcia

Pracownia Oceny Wartości Rzeźnej

Analiza wydajności rzeźnej i ocena cech przyżyciowych królików różnych ras i ich mieszańców.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Analiza wydajności rzeźnej

Serwerownia - Pracownia Oceny Wartości Hodowlanej Zwierząt Gospodarskich

Szacowanie parametrów genetycznych i wartości hodowlanej bydła, analiza indeksu hodowlanego.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Analiza cech ilościowych zwierząt gospodarskich
 • Szacowanie parametrów genetycznych dla cech ilościowych

Laboratorium Analizy Jakościowej i Ilościowej Surowców oraz Produktów Pochodzenia Zwierzęcego

Badania składu chemicznego i jakości surowców oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Oznaczanie zawartości wody luźnej w mięsie metodą bibułową, zawartości białka w mięsie metodą Kjeldahla, kwasowości mięsa
 • Oznaczanie świeżości mięsa ryb
 • Oznaczanie zawartości wody w mleku, kwasowości rzeczywistej i miareczkowej mleka
 • Oznaczanie zawartości białka w mleku metodą for molową
 • Oznaczanie zawartości tłuszczu w mleku metodą Gerbera
 • Oznaczanie gęstości mleka metodą areometryczną oraz piknometryczną
 • Oznaczanie lepkości mleka wiskozymetrem Hopplera

Pracownia Chromatograficzna

Badania dotyczące składu lipidów.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Oznaczanie zawartości kwasów tłuszczowych w produktach spożywczych, w paszach i innych surowcach

Pracownia Mikroskopii i Biologii Molekularnej

Obrazowanie materiału biologicznego – metody histologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne. Proteomika i lipidomika.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Przygotowanie i krojenie preparatów mrożeniowych
 • Analizy morfometryczne, histologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne w mikroskopii dla światła przechodzącego, kontrast-fazu, ciemnego pola, polaryzacji, optyki Nomarskiego i fluorescencji
 • Analizy spektrofotometryczne i elektroforetyczne
 • Testy immunofluorescencyjne

Pracownia Histologiczna

Analizy histologiczne i immunohistochemiczne.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Przygotowanie, krojenie i barwienie preparatów parafinowych do badań z zakresu histologii i immunohistochemii

Pracownia Etologiczna

Aparatura pracowni etologicznej oraz doświadczenie i dorobek naukowy pracowników umożliwiają przeprowadzanie obserwacji behawioralnych w budynkach inwentarskich, na wybiegach, pastwiskach, w ogrodach zoologicznych oraz w warunkach laboratoryjnych. Obserwacje zachowania zwierząt mają znaczenie poznawcze i praktyczne - pozwalają na dostosowanie warunków chowu do potrzeb i priorytetów behawioralnych zwierząt. Wyniki obserwacji zachowania zwierząt umożliwiają pełniejsze wykorzystanie predyspozycji produkcyjnych oraz służą do optymalizacji poziomu ich dobrostanu. Możliwe jest również wykonywanie testów behawioralnych pod kątem aktywności lokomotorycznej, pamięci krótko- i długotrwałej, zachowań lękowych oraz badań nad wpływem różnorodnych czynników środowiskowych na funkcjonowanie organizmów zwierząt.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • Analiza poziomu dobrostanu zwierząt na podstawie kryterium behawioralnego
 • Opracowanie dobowych profili zachowania zwierząt i grup zwierząt
 • Analiza czasu trwania i częstości występowania oraz podanie możliwych przyczyn zachowań nietypowych
 • Określenie aktywności zwierząt
 • Określenie zależności socjalnych w grupach zwierząt
 • Określenie troskliwości samic na podstawie testów behawioralnych
 • Badania zdolności poznawczych zwierząt
 • Określenie zdolności uczenia się i zapamiętywania zwierząt
 • Analiza zdolności adaptacyjnych zwierząt
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK