Stacja Doświadczalna Katedry Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt

Stacja Doświadczalna Katedry Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Jodłowa 12, 30-250 Kraków

(12) 429 70 11
kghez[a]urk.edu.pl


Adres do korespondencji


Stacja Doświadczalna Katedry Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt utworzona została Zarządzeniem nr 41/95 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 14 grudnia 1993 r. poprzez wyłączenie z Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Mydlnikach działającej w jego strukturze króliczarni Katedry powstałej krótko po utworzeniu 1953 roku samodzielnej Wyższej Szkoły Rolniczej. Króliczarnia kilkakrotnie w swojej historii była przenoszona w różne miejsca, aby w końcu osiąść w Przegorzałach przy ul. Jodłowej 10. Przez wiele lat króliki utrzymywano na wolnym powietrzu w klatkach drewnianych. Dopiero w latach 90-tych XX wieku staraniem ówczesnych kierowników Katedry, prof. Z. Stalińskiego, a później prof. A. Żarneckiego powstała zamknięta hala, w której utrzymywane są zwierzęta.

Obecnie na terenie Stacji znajduje się królikarnia o powierzchni 240 m2 oraz budynek biurowo-laboratoryjny o pow. 70 m2 z zapleczem socjalnym dla pracowników i użytkowników.

W hali królikarni znajduje się 76 klatek o konstrukcji metalowo-drewnianej dla stada podstawowego, 12 kojców do utrzymywania królików na głębokiej ściółce, 2 baterie kombinowane z 20 stanowiskami dla samic kotnych i karmiących młode wraz z 20 stanowiskami do tuczu, 2 baterie 4-segmentowe 2-rzędowe i 3 baterie 3-segmentowe trzyrzędowe do tuczu królików w systemie bezściołowym pozwalające na jednoczesne utrzymanie ok. 200 sztuk młodych królików. Odpowiednie warunki zootechniczno-weterynaryjne w hali króliczarni zapewnia wentylacja mechaniczna i automatyczny system oświetleniowy w systemie 14D:10N. Wszystkie klatki wyposażone są w automatyczny system pojenia z poidełkami kropelkowymi oraz karmidła na pełnoporcjową paszę granulowaną. Stado podstawowe składa się z królików ras, tj.: nowozelandzki biały, popielniański biały, termondzki biały.

Od 2018 Stacja Doświadczalna Katedry Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt znajduje się pod oceną Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt prowadząc stada królików nowozelandzkich białych - K021, popielniańskich białych - K017, termondzkich białych - K026.

Od samego początku swego istnienia Stacja Doświadczalna stanowi zaplecze naukowo-badawcze Katedry Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt umożliwiające realizację studenckich prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) oraz prac doktorskich i habilitacyjnych oraz prowadzenie badań w ramach działalności statutowej (DS), jak też grantów finansowanych przez NCN i NCBiR, względnie wcześniej KBN. Stacja posiada zaplecze pomiarowe pozwalające na prowadzenie badań nad różnymi aspektami użytkowości królików czystych ras i ich mieszańców obejmujących kompleksy cech przyżyciowych (cechy reprodukcyjne, wyniki odchowu i przebieg wzrostu), poubojowych (użytkowość mięsna i jakość mięsna, m.in. barwa, pH i tekstura). W zakres działalności Stacji wpisują się także badania nad wpływem różnych systemów utrzymania i żywienia na wyniki odchowu młodych królików. Ważnym efektem wieloletnich badań prowadzonych w stacji jest zgromadzona obszerna kolekcja materiału biologicznego (próbki tkanek i narządów) wykorzystywanego w badaniach molekularnych wykonywanych w laboratorium molekularnym Katedry. Uzyskane wyniki analizowane w powiązaniu z wymienionymi wyżej kompleksami cech użytkowych, pozwalają na poszukiwanie użytecznych, z zootechnicznego punktu widzenia, powiązań i zależności ułatwiających pracę hodowlaną i nadających jej współczesny wymiar.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK